Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 074_Stredne skoly

De otvorench dver do strednch kl
Da 16.11.2017 sme sa zastnili Da otvorench dver do strednch kl. Hlavnm organiztorom vborne zorganizovanho podujatia bola Z Mlynsk Stropkov. V tento de sme sa aj my stali jej hosami.
Uitelia strednch kl so svojimi tudentmi nm predstavovali svoje koly. Dozvedeli sme sa od nich m s vnimon. Chceli, aby sme trochu do nich nahliadli a porozmali, i by ns v budcnosti nieo podobn bavilo. Boli tam koly z okresu Stropkov a Svidnk, ale nali sa tam aj koly z trochu vej vzdialenosti ako s Giraltovce, Preov a Koice. Hne rno sme sa rozdelili do iestich skupn a po asi pol hodine sme sa presvali s celou skupinou do inej triedy na prezentciu danej strednej koly. Ako prv kolu moja skupina navtvila Spojen kolu Svidnk, ktorej prezentcia bola jedna z najlepch. tudenti ns zaujali svojou innosou, prcou a aj oceneniami vaka reprezentcii koly v rznych saiach. Po nej nasledovala Stredn zdravotncka kola milosrdnho Samaritna Svidnk, kde sme sa oboznmili nielen s monosami tdia, ale aj s poskytovanm 1. pomoci a zdravotnckej starostlivosti. SO arm. gen. L. Svobodu zo Svidnka ns zaujala krtkym animovanm filmom, ktor vytvorili ikovn tudenti ich koly. Stredn priemyseln kola Svidnk predviedla pekn mdnu prehliadku, iacke prce a monosti ako poas tdia objavi krajiny Eurpy. Informcie o technickch odboroch poskytli SO elektrotechnick Stropkov, SO technick Koice, SP stavebn Preov. O tudijnch aj umeleckch odboroch sme sa dozvedeli od SO podnikania Preov a na chutnch npojoch sme si pochutili vaka barmanom zo Skromnej SO Giraltovce. Vaka takmuto skvelmu podujatiu sme sa mali monos dozvedie kam alej, ako pokraova v tdiu. Vetky prezentovan koly si dali nmahu ukza nm ich kolu v plnej krse i u ochutnvkou npojov a dezertov, darekmi, mdnou prehliadkou, kurzom 1. pomoci a rznymi letikmi. Za to im vemi pekne AKUJEME!
Osobitn poakovanie patr vedeniu Z Mlynsk Stropkov za prijatie a hlavnej organiztorke skvelho podujatia Mgr. Viere Cimbalovej za celodenn starostlivos. Do stretnutia na strednej kole! Veronika ernegov, 9. ronk,
PaedDr. Anna Komikov, Z s M Havaj