Materská škola
    Materská škola je súčasťou základnej školy, ale je umiestnená mimo budovy ZŠ. Do materskej školy je možné prijať maximálne 30 detí.

     Od 1. 9. 2021 sa MŠ rozšírila o novovybudovanú triedu predškolákov, čím je MŠ dvojtriedna. Triedu Žabiek navštevuje 19 detí vo veku od troch rokov. Do triedy Sovičiek je možné prijať 11 detí predškolského veku.

    Výchovno - vzdelávacia činnosť v materskej škole sa realizuje podľa Výchovno-vzdelávacieho programu Vrabček vychádzajúceho za Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a plánu práce MŠ.

    Činnosť v materskej škole je zabezpečená v čase od 7,00 do 16,00 hod dvomi učiteľkami v jednej triede s deťmi vo veku od 3 do 5 rokov.

    Výber výchovného poplatku vykonáva učiteľka MŠ p. Žumarová, vždy do 15. dňa v mesiaci, ktorý je na školský rok 2022/23 vo výške 5 € mesačne.

    Prijatie do materskej školy sa realizuje na základe písomnej žiadosti rodiča. Žiadosť je možné stiahnuť v záložke          Tlačivá na stiahnutie...