O škole O škole
 
Žiakom ponúkame:
 • príjemné prostredie v novozrekonštruovanej budove školy
 • modernú formu vyučovania s využitím výpočtovej techniky, interaktívnej tabule
 • viacúčelovú odbornú učebňu prírodovedných predmetov
 • učebňu výpočtovej techniky
 • možnosť tvoriť v školských dielňach
 • relax v školskej knižnici pri nových knižných tituloch a časopisoch
 • bohatý výber mimovyučovacích aktivít vo forme záujmových krúžkov a školských akcií
 • vyučovanie anglického, nemeckého i ruského jazyka podľa vlastného výberu
 • školský klub detí s pestrým zábavným i vzdelávacím programom
 • chutnú stravu v školskej jedálni
 • príjemné chvíle oddychu v školskom parku
 • možnosť športového vyžitia na futbalovom, viacúčelovom a multifunkčnom ihrisku
Vedenie školy

Ing. Alexander Palička - riaditeľ školy
Mgr. Vlasta Michrinová - zástupca riaditeľa školy
Ivana Žumárová - zástupca riaditeľa školy pre MŠ
PaedDr. Anna Komišáková - výchovná poradkyňa

Triedy, triednictvo, počty žiakov

TriedaTriedny učiteľPočet žiakov
I.Mgr. Iveta Skysľáková9
II.Mgr. Andrea Angelovičová8
III.Mgr. Renáta Široká12
IV.Mgr. Andrea Angelovičová12
V.Mgr. Andrea Gonosová10
VI.Mgr. Vlasta Michrinová8
VII.Mgr. Lucia Pecuchová9
VIII.PaedDr. Anna Komišáková14
IX.Mgr. Ivana Bedruňová12

Ďalší pedagogickí zamestnanci

Mgr. Michal Jančišin – katechét
Mgr. Sergej Tomčuk– katechét
Mgr. Šimon Gajan – katechét
Mgr. Radovan Blicha - učiteľ ZŠ
Mgr. Božena Pecuchová – učiteľka ZŠ
Milena Dulebová – vychovávateľka ŠKD
Bc. Mária Kuzmová - vychovávateľka ŠKD
Emília Podolonovičová – učiteľka MŠ

Prevádzkoví pracovníci

Václav Viňarský – školník
Katarína Jacečková – upratovačka
Irena Viňarská – upratovačka
Iveta Rybčáková – vedúca ŠJ
Anna Hupcejová – kuchárka
Tatiana Pirová – kuchárka
Božena Džavoronková – kuchárka