O škole O škole
 
Žiakom ponúkame:
 • príjemné prostredie v novozrekonštruovanej budove školy
 • modernú formu vyučovania s využitím výpočtovej techniky, interaktívnej tabule
 • viacúčelovú odbornú učebňu prírodovedných predmetov
 • učebňu výpočtovej techniky
 • možnosť tvoriť v školských dielňach
 • relax v školskej knižnici pri nových knižných tituloch a časopisoch
 • bohatý výber mimovyučovacích aktivít vo forme záujmových krúžkov a školských akcií
 • vyučovanie anglického, nemeckého i ruského jazyka podľa vlastného výberu
 • školský klub detí s pestrým zábavným i vzdelávacím programom
 • chutnú stravu v školskej jedálni
 • príjemné chvíle oddychu v školskom parku
 • možnosť športového vyžitia na futbalovom, viacúčelovom a multifunkčnom ihrisku
Vedenie školy

Ing. Alexander Palička - riaditeľ školy
Mgr. Vlasta Michrinová - zástupca riaditeľa školy
Ivana Žumárová - zástupca riaditeľa školy pre MŠ
PaedDr. Anna Komišáková - výchovná poradkyňa

Triedy, triednictvo, počty žiakov

TriedaTriedny učiteľPočet žiakov
I.Mgr. Andrea Angelovičová8
II.Mgr. Renáta Široká12
III.Mgr. Iveta Skysľáková12
IV.Mgr. Mgr. Maroš Maruščák11
V.Mgr. Radovan Blicha8
VI.Mgr. Lucia Pecuchová10
VII.PaedDr. Anna Komišáková14
VIII.Mgr. Ivana Bedruňová14
IX.Mgr. Andrea Gonosová12

Ďalší pedagogickí zamestnanci

Mgr. Michal Jančišin– katechét
Mgr. Sergej Tomčuk– katechét
Mgr. Božena Pecuchová – učiteľka ZŠ
Milena Dulebová – vychovávateľka ŠKD
Bc. Mária Kuzmová - vychovávateľka ŠKD
Emília Podolonovičová – učiteľka MŠ

Prevádzkoví pracovníci

Václav Viňarský – školník
Katarína Jacečková – upratovačka
Irena Viňarská – upratovačka
Iveta Rybčáková – vedúca ŠJ
Anna Hupcejová – kuchárka
Tatiana Pirová – kuchárka
Božena Džavoronková – kuchárka