O škole O škole
 
Žiakom ponúkame:
 • príjemné prostredie v novozrekonštruovanej budove školy
 • modernú formu vyučovania s využitím výpočtovej techniky, interaktívnej tabule
 • viacúčelovú odbornú učebňu prírodovedných predmetov
 • učebňu výpočtovej techniky
 • možnosť tvoriť v školských dielňach
 • relax v školskej knižnici pri nových knižných tituloch a časopisoch
 • bohatý výber mimovyučovacích aktivít vo forme záujmových krúžkov a školských akcií
 • vyučovanie anglického, nemeckého i ruského jazyka podľa vlastného výberu
 • školský klub detí s pestrým zábavným i vzdelávacím programom
 • chutnú stravu v školskej jedálni
 • príjemné chvíle oddychu v školskom parku
 • možnosť športového vyžitia na futbalovom, viacúčelovom a multifunkčnom ihrisku
Vedenie školy

Ing. Alexander Palička - riaditeľ školy
Mgr. Vlasta Michrinová - zástupca riaditeľa školy
Ivana Žumárová - zástupca riaditeľa školy pre MŠ
PaedDr. Anna Komišáková - výchovná poradkyňa

Triedy, triednictvo, počty žiakov

TriedaTriedny učiteľPočet žiakov
I.Mgr. Renáta Široká9
II.Mgr. Renáta Široká9
III.Mgr. Iveta Skysľáková10
IV.Mgr. Iveta Skysľáková7
V.PaedDr. Anna Komišáková11
VI.Mgr. Lucia Pecuchová14
VII.Mgr. Andrea Gonosová10
VIII.Mgr. Vlasta Michrinová7
IX.Mgr. Božena Pecuchová Šalátová9

Ďalší pedagogickí zamestnanci

Mgr. Slavomír Nergeš – katechét
Mgr. Sergej Tomčuk– katechét
Eva Burcinová,M.A. - učiteľka ZŠ
Mgr. Radovan Blicha - učiteľ ZŠ, asistent učiteľa
Andrea Paličková - asistent učiteľa
Mgr. Katarína Kertisová - asistent učiteľa
Mgr. Ivana Bedruňová - učiteľka ZŠ
Bc. Mária Kuzmová - vychovávateľka ŠKD
Emília Podolonovičová – učiteľka MŠ
Mgr. Andrea Angelovičová – učiteľka MŠ, ZŠ

Prevádzkoví pracovníci

Rastislav Kuzma – školník
Dagmar Žolnová – upratovačka
Irena Viňarská – upratovačka
Iveta Rybčáková – vedúca ŠJ
Anna Hupcejová – kuchárka
Tatiana Pirová – kuchárka
Nadežda Dubasová – kuchárka