O škole O škole
 
Žiakom ponúkame:
 • príjemné prostredie v novozrekonštruovanej budove školy
 • modernú formu vyučovania s využitím výpočtovej techniky, interaktívnej tabule
 • viacúčelovú odbornú učebňu prírodovedných predmetov
 • učebňu výpočtovej techniky
 • možnosť tvoriť v školských dielňach
 • relax v školskej knižnici pri nových knižných tituloch a časopisoch
 • bohatý výber mimovyučovacích aktivít vo forme záujmových krúžkov a školských akcií
 • vyučovanie anglického, nemeckého i ruského jazyka podľa vlastného výberu
 • školský klub detí s pestrým zábavným i vzdelávacím programom
 • chutnú stravu v školskej jedálni
 • príjemné chvíle oddychu v školskom parku
 • možnosť športového vyžitia na futbalovom, viacúčelovom a multifunkčnom ihrisku
Vedenie školy

Ing. Alexander Palička - riaditeľ školy
Ivana Žumárová - zástupca riaditeľa školy pre MŠ
PaedDr. Anna Komišáková - výchovná poradkyňa

Triedy, triednictvo, počty žiakov

TriedaTriedny učiteľPočet žiakov
I.Mgr. Andrea Angelovičová15
II.Mgr. Iveta Skysľaková12
III.-IV.Mgr. Renáta Široká14
V.Mgr. Eva Burcinová10
VI.Mgr. Božena Pecuchová Šalátová5
VII.PaedDr. Anna Komišáková6
VIII.Mgr. Lucia Pecuchová11
IX.Mgr. Andrea Gonosová9

Ďalší pedagogickí zamestnanci

Mgr. Slavomír Nergeš – katechét
Mgr. Radovan Blicha - učiteľ ZŠ, pedagogický asistent
Andrea Paličková - pedagogický asistent
Mgr. Katarína Kurečková - pedagogický asistent
Mgr. Ivana Bedruňová - učiteľka ZŠ
Bc. Mária Kuzmová - vychovávateľka ŠKD
Emília Podolonovičová – učiteľka MŠ
Mgr. Andrea Angelovičová – učiteľka MŠ, ZŠ
Dana Viňarská - učiteľka MŠ
Mgr. Simona Jakočková - pedagogický asistent
Martina Nergešová - pedagogický asistent

Prevádzkoví pracovníci

Rastislav Kuzma – školník
Dagmar Žolnová – upratovačka
Veronika Fiľarská – upratovačka
Iveta Rybčáková – vedúca ŠJ
Anna Hupcejová – kuchárka
Tatiana Pirová – kuchárka
Nadežda Dubasová – kuchárka