Povinné zverejňovanie Povinné zverejňovanie

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod. V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.