Rada školy Rada školy pri ZŠ s MŠ Havaj

    Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

    Členmi rady školy sú:
 • zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ
  • Mgr. Renáta Široká
  • Mgr. Andrea Gonosová
  • Bc. Mária Kuzmová
 • zástupca pedagogických zamestnancov MŠ
  • Ivana Žumarová
 • zástupca nepedagogických zamestnancov
  • Irena Viňarská
 • zástupca rodičov MŠ
  • Mária Kavalcová
 • zástupcovia rodičov ZŠ
  • Martin Drozd
  • Mária Zavacká
 • zástupcovia zriaďovateľa
  • Ing. Marek Darivčák
  • Slavomír Jacečko
  • Vladimír Zdenovec
        Štatút rady školy

        Výročná správa o činnosti RŠ