Rada školy Rada školy pri ZŠ s MŠ Havaj

    Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.
    Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky.

    Legislatíva:
 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

      Kompetencie:
 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
 • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy

      Členmi Rady školy pri ZŠ s MŠ Havaj sú:
  • zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ
   • Mgr. Renáta Široká
   • Mgr. Andrea Gonosová
   • Bc. Mária Kuzmová
  • zástupca pedagogických zamestnancov MŠ
   • Ivana Žumarová
  • zástupca nepedagogických zamestnancov
   • Rastislav Kuzma
  • zástupca rodičov MŠ
   • Ing. Miriama Horňáková
  • zástupcovia rodičov ZŠ
   • Marta Drozdová
   • Jaroslav Svakus
  • zástupcovia zriaďovateľa
   • Ing. Marek Darivčák
   • Ing. Dorota Gajdošová Pituchová
   • Marcel Džavoronok
          Štatút rady školy

          Výročná správa o činnosti RŠ