Rozvrhy hodín Rozvrh hodín III. ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Skysľáková

rozvrh 3.ročník

Vyučovacie predmety:
SJL - Slovenský jazyk a literatúra
ANJ - Anglický jazyk
MAT - Matematika
IFV - Informatická výchova
PDA - Prírodoveda
VLA - Vlastiveda
ETV - Etická výchova
NBV - Náboženská výchova
HUV - Hudobná výchova
VYV - Výtvarná výchova
TSV - Telesná a športová výchova