Rozvrhy hodín Rozvrh hodín I. ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Angelovičová

rozvrh 1.ročník

Vyučovacie predmety:
SJL - Slovenský jazyk a literatúra (Šlabikár)
MAT - Matematika
PVO - Prvouka
ETV - Etická výchova
NBV - Náboženská výchova
HUV - Hudobná výchova
VYV - Výtvarná výchova
TSV - Telesná a športová výchova