Rozvrhy hodín Rozvrh hodín VIII. ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Bedruňová

rozvrh 8.ročník

Vyučovacie predmety:
SJL - Slovenský jazyk a literatúra
DEJ - Dejepis
GEO - Geografia
OBN - Občianska náuka
MAT - Matematika
FYZ - Fyzika
CHE - Chémia
PRI - Prírodopis
TEH - Technická výchova
VYV - Výtvarná výchova
HUV - Hudobná výchova
TSV - Telesná a športová výchova
ETV - Etická výchova
NBV - Náboženská výchova
RUJ - Ruský jazyk
ANJ - Anglický jazyk
PCP - Práca s počítačom