Rozvrhy hodín Rozvrh hodín VIII. ročník

Triedny učitež: Mgr. Andrea Gonosová

rozvrh 8.ročník

Vyučovacie predmety:
SJL - Slovenský jazyk a literatúra
NEJ - Nemecký jazyk
DEJ - Dejepis
ZEM - Zemepis
OBN - Občianska náuka
MAT - Matematika
FYZ - Fyzika
CHE - Chémia
PRI - Prírodopis
TEH - Technická výchova
VYV - Výtvarná výchova
HUV - Hudobná výchova
TEV - Telesná a športová výchova
ETV - Etická výchova
NBV - Náboženská výchova
RUJ - Ruský jazyk
ANJ - Anglický jazyk
PCP - Práca s počítačom
THF - Triednicka hodina