Rozvrhy hodín Rozvrh hodín VII. ročník

Triedny učiteľ: PaedDr. Anna Komišáková

rozvrh 7.ročník

Vyučovacie predmety:
SJL - Slovenský jazyk a literatúra
ANJ - Anglický jazyk
MAT - Matematika
INF - Informatika
FYZ - Fyzika
CHE - Chémia
BIO - Biológia
DEJ - Dejepis
GEG - Geografia
OBN - Občianska náuka
ETV - Etická výchova
NBV - Náboženská výchova
SEE - Svet práce
THD - Technika
HUV - Hudobná výchova
VYV - Výtvarná výchova
TSV - Telesná a športová výchova