O škole História
 
    Hoci podmienky pre vzdelávanie obyvateľstva v polovici 19. storočia boli veľmi ťažké alebo takmer žiadne, obyvatelia obce sa pamätajú na starú drevenú školu, ktorá bola v Havaji od roku 1852 do 1. svetovej vojny, kedy bola zničená. Jej vtedajší názov bol Grécko-katolícka cirkevná škola. Fungovala v nej jedna trieda a navštevovali ju aj deti zo susedných obcí Bystrá a Makovce. Zachované cirkevné písomnosti hovoria o tom, že pred spomínanou drevenou školou tu ešte bola škola cirkevná.
Drevený „barak“ prevezený zo Svetlíc v roku 1949
Drevený „barak“ prevezený zo Svetlíc v roku 1949
Školský rok vtedy trval deväť mesiacov, čiže letné prázdniny trvali od 1. júna do 31. augusta. Vyučovacím jazykom bola nútene maďarčina, po ukrajinsky, resp. po rusínsky sa vyučovalo iba náboženstvo. Hlavnou úlohou učiteľa bolo naučiť žiakov čítať, písať a počítať.
Robotníci budujúci novú školu, rok 1956
Robotníci budujúci novú školu, rok 1956
Po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918 mala škola jednu triedu, do ktorej chodili žiaci 1. – 9. ročníka. V roku 1928 boli utvorené dve triedy a o rok neskôr už tri triedy obecnej školy. Keďže sa po vojne Rakúsko-Uhorsko rozpadlo, vyučovacím jazykom už nebola maďarčina, ale ukrajinský jazyk, resp. rusínske nárečie. Počas obidvoch svetových vojen bolo vzdelávanie na škole obmedzené kvôli ťažkým životným podmienkam a bojom, ktoré prebiehali aj na území obce a v jej okolí.
Nová škola, rok 1962/63
Nová škola, rok 1962/63
1. 1. 1946 bola založená Štátna mešťanská škola, ktorá bola od školského roku 1947/48 už 4-triedna a mala päť pedagógov. O rok neskôr mala tri paralelné ročníky, čiže šesť tried. Od 1. 9. 1948, kedy vyšiel nový školský zákon, sa škola premenovala na Strednú školu v Havaji a boli zmenené učebné osnovy. Po druhej svetovej vojne v roku 1948 začína fungovať v obci aj materská škola. V roku 1949 bol postavený tzv. drevený „barak“, ktorý bol síce nevyhovujúci pre výučbu, ale slúžil ako škola až do roku 1957.
Ukončenie školského roka 1963/64
Ukončenie školského roka 1963/64
24. mája 1956 sa začala výstavba novej školy, ktorá bola otvorená v školskom roku 1957/58. Jej názov bol premenovaný na Základná deväťročná škola (ZDŠ). V budove tejto školy sa v podstate vyučuje dodnes, samozrejme, že výzor, vybavenie a funkčnosť školy je dnes na oveľa lepšej úrovni ako kedysi.
    V dnešnej dobe má Základná škola s materskou školou Havaj každoročne približne 150 žiakov v deviatich triedach. Budova školy má nový vzhľad a v jej areáli sa tiež nachádza multifunkčné ihrisko. Interiér a exteriér školy je kvalitne vybavený pre vykonávanie výchovno-vzdelávacieho procesu.