Školská jedáleň Školská jedáleň

    Stravu pre deti a žiakov Základnej školy s materskou školou Havaj 7 zabezpečuje Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Havaj 7 a Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Havaj 21.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škoskej jedálni je určená Všeobecne záväzným nariadením Obce Havaj č. 1/2011.

    V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 6 školského zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Havaj 7 nasledovne:
Zobraziť jedálny lístok

a) deti materskej školy
food
 • desiata, obed, olovrant                       1,45 € / deň
b) žiaci I. stupňa – obed      1,15 € / deň

c) žiaci II. stupňa – obed     1,23 € / deň

 • Obedy zadarmo a režim stravovania v školskej jedálni v školskom roku 2019/2020

  V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase, a to deň vopred, alebo do 8:00 hod. daného dňa.

  Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočne režijné náklady,t.j. musí uhradiť príspevok za stravné v daný deň v plnej výške, čo činí 1,25€.

  Na hradenie poplatkov za neodhlásenú stravu uhradí zákonný zástupca poplatok (depozit) 20 € do konca septembra.

  Nevyčerpaný depozit (zostatok z poplatku)sa bude vracať vo forme preplatkov.
 • číslo účtu pre platbu stravy do školskej jedálne: SK49 0200 0000 0036 0501 0758
 • variabilný symbol: aktuálny mesiac (číslom)
 • špecifický symbol: meno dieťaťa
 • Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa v priebehu školského vyučovania v prípade neprítomnosti v škole je povinnosťou rodiča do 8,00 hod ráno.
 • Skupinové vyhlasovanie – výlety, exkurzie, školské súťaže zabezpečuje zodpovedný pracovník poverený riadením príslušnej akcie deň vopred.

Telefonický kontakt na vedúcu ŠJ: 0918 579 310