Školská jedáleň Školská jedáleň

    Stravu pre deti a žiakov Základnej školy s materskou školou Havaj 7 zabezpečuje Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Havaj 7 a Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Havaj 21.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škoskej jedálni je určená Všeobecne záväzným nariadením Obce Havaj č. 1/2011.

    V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 6 školského zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Havaj 7 nasledovne:
Zobraziť jedálny lístok

a) deti materskej školy
food
  • desiata, obed, olovrant                       1,12 € / deň
b) žiaci I. stupňa – obed      0,95 € / deň

c) žiaci II. stupňa – obed     1,01 € / deň
  • Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v školskej jedálni vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, a to priamou platbou u vedúcej školskej jedálne alebo bankovým prevodom.
  • číslo účtu pre platbu stravy do školskej jedálne: SK49 0200 0000 0036 0501 0758
  • variabilný symbol: aktuálny mesiac (číslom)
  • špecifický symbol: meno dieťaťa
  • Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa v priebehu školského vyučovania v prípade neprítomnosti v škole je povinnosťou rodiča do 8,00 hod ráno.
  • Skupinové vyhlasovanie – výlety, exkurzie, školské súťaže zabezpečuje zodpovedný pracovník poverený riadením príslušnej akcie deň vopred.

Telefonický kontakt na vedúcu ŠJ: 0918 579 310