Školská jedáleň Školská jedáleň

    Stravu pre deti a žiakov Základnej školy s materskou školou Havaj 7 zabezpečuje Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Havaj 7 a Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Havaj 21.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škoskej jedálni je určená Všeobecne záväzným nariadením Obce Havaj č. 1-2022.

    V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 6 školského zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Havaj 7 nasledovne:
Zobraziť jedálny lístok

a) deti materskej školy
food
 • desiata-0,38 €/deň,
 • obed-0,90 €/deň,
 • olovrant-0,26 €/deň
 • spolu-1,54 €/deň                       
b) žiaci I. stupňa – obed      1,21 €/deň

c) žiaci II. stupňa – obed     1,30 €/deň

 • Režim stravovania v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023

  V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase, a to deň vopred, alebo do 8:00 hod. daného dňa.

  Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočne režijné náklady,t.j. musí uhradiť príspevok za stravné v daný deň v plnej výške.

 • číslo účtu pre platbu stravy do školskej jedálne: SK49 0200 0000 0036 0501 0758
 • variabilný symbol: aktuálny mesiac (číslom)
 • špecifický symbol: meno dieťaťa
 • Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa v priebehu školského vyučovania v prípade neprítomnosti v škole je povinnosťou rodiča do 8,00 hod ráno.
 • Skupinové vyhlasovanie – výlety, exkurzie, školské súťaže zabezpečuje zodpovedný pracovník poverený riadením príslušnej akcie deň vopred.

Telefonický kontakt na vedúcu ŠJ: 0918 579 310