Školská knižnica Školská knižnica

books Kto, čo, kde, kedy, ako, prečo?

Výpožičná doba:
Pondelok 12:30 – 13:30
Štvrtok 12:30 – 13:30
(príp. po dohode s vedúcou školskej knižnice Mgr. Boženou Pecuchovou)


    Aby deti chodili do knižnice rady, treba im vytvoriť príjemné prostredie. Preto sme interiér knižnice zariadili novým, modernejším nábytkom, aby sem deti mohli chodiť i na vyučovacie hodiny, besedy či iné akcie, a aby sa do knižnice rady vracali.

    Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania, v čase prestávok,ale aj v mimovyučovacom čase, pri práci krúžkov.

    Knižný fond budeme dopĺňať podľa finančných možnosti školy, rodičovského združenia, prípadne za spoluúčasti sponzorov.

Výpožičný poriadok
  • Školskú knižnicu môže navštevovať každý žiak našej školy.
  • Školská knižnica slúži aj pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy; služby školskej knižnice môžu využívať aj rodičia a ostatná verejnosť v riadnom výpožičnom čase.
  • Niektoré knihy slúžia iba na štúdium v školskej knižnici.
  • Vypožičiavanie kníh je bezplatné.
  • Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do mesiaca od dátumu výpožičky, výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s knihovníkom.
  • Vypožičanú knihu si skontroluj, nedostatky nahlás knihovníkovi.
  • Vypožičanú knihu vráť v takom stave, v akom si si ju požičal.
  • Poškodenie alebo stratu knihy nahlás knihovníkovi.
  • Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správaj tak, aby ešte dlho slúžila všetkým používateľom
„Otvorenie školskej knižnice“ december 2009

    Vďaka financiám získaným z projektu "Revitalizácia školských knižníc", ktorý bol zameraný na elektronizáciu a revitalizáciu školských knižníc, sme do školskej knižnice zakúpili a nainštalovali počítač s pripojením na internet, tlačiareň, čítačku čiarových kódov a knižničný softvér, ako aj nový nábytok. Podarilo sa nám obnoviť a aktualizovať náš knižničný fond zakúpením nových kníh. Zamerali sme sa na beletriu ale i odbornú literatúru, kúpili sme knihy pre všetky vekové kategórie.