Školský klub detí Školský klub detí - ŠKD
 • Pri našej základnej škole pracujú dve oddelenia ŠKD s maximálnym počtom 50 detí . Činnosť vychádza z Výchovného programu ŠKD a Plánu výchovnej činnosti ŠKD.
 • Výchovná činnosť v ŠKD je v čase od 11,15 do 16,30 hod.
 • Činnosť v ŠKD rozvíja rôzne aktivity dieťaťa, napomáha jeho rozvoju. Poskytuje mu dostatok času na relaxáciu, rozvoj záujmov a prípravu na vyučovanie. Výchovné činnosti sa organizujú a pripravujú tak, aby deti vždy zaujali, podnecovali aktivitu, rozvíjali fantáziu a tvorivosť.
 • ŠKD organizuje vychádzky so zameraním na poznanie svojho regiónu, denne zabezpečuje pobyt na čerstvom v vzduchu vo forme vychádzok, hier, športových súťaží alebo voľného pobytu.
 • ŠKD učí žiakov odpočívať a rekreovať sa, aby to zodpovedalo zdravotno – hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, učí ich zabávať sa, pomáha uspokojovať, kultivovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité záujmy žiakov, vedie ich k samoobsluhe. Významnou úlohou ŠKD je učiť žiakov pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a osvojiť si správny spôsob učenia.
 • Na základe Výchovného programu ŠKD a Plánu výchovnej činnosti ŠKD sa vypracováva týždenný rozvrh činnosti / oddychová, relaxačná, záujmová, vzdelávacia zložka a príprava na vyučovanie/, pričom sa rešpektujú individuálne záujmy, princíp dobrovoľnosti, príťažlivosti a práva dieťaťa.
 • Opustenie ŠKD pred stanoveným odchodom dieťaťa je možné len na základe písomnej žiadosti rodiča.

  škd       fotogaléria...

 • Výber výchovného poplatku vykonáva vychovávateľka ŠKD p. Kuzmová, vždy do 15. dňa v mesiaci, ktorý je na školský rok 2022/23 vo výške 3 € mesačne.

 • Prijatie do školského klubu detí sa realizuje na základe písomnej žiadosti rodiča. Žiadosť je možné stiahnuť v záložke          Tlačivá na stiahnutie...