ZRPŠ Rodičovská rada školy
  • Poslaním rodičovskej rady školy je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného zámeru rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.
  • Rodičovská rada školy zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov.
  • Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy.
  • Rodičovská rada školy rešpektuje právnu subjektivitu pri presadzovaní záujmov svojich členov v oblasti výchovy a vzdelávania. Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
  • Utvára rodičovskú radu školy, ktorá rozhoduje vo veciach rodičovského združenia a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh rodičovského združenia.
  • Rodičovská rada volí na svojom prvom zasadnutí trojčlenný výkonný výbor (predseda, tajomník a hospodár).
V školskom roku 2013/2014 pri našej škole pracuje rodičovská rada školy v tomto zložení:

Červeňáková Andrea - 1. ročník
Bandiová Anna - 2. ročník
Drozd Martin – 3. ročník
Zavacká Mária – 4. ročník
Kuzmová Mária – 5. ročník
Zavacká Mária – 6. ročník
Gundziková Silvia – 7. ročník
Zelinková Lucia – 8. ročník
Vaňková Nadežda – 9. ročník

Výbor rodičovskej rady:

Závacká Mária – predseda
Drozd Martin – podpredseda
Vaňková Nadežda - pokladník
Kuzmová Mária – zapisovateľ

        Stanovy RZ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 vo formáte .pdf