ZRPŠ Rodičovská rada školy
  • Poslaním rodičovskej rady školy je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného zámeru rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.
  • Rodičovská rada školy zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov.
  • Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy.
  • Rodičovská rada školy rešpektuje právnu subjektivitu pri presadzovaní záujmov svojich členov v oblasti výchovy a vzdelávania. Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
  • Utvára rodičovskú radu školy, ktorá rozhoduje vo veciach rodičovského združenia a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh rodičovského združenia.
  • Rodičovská rada volí na svojom prvom zasadnutí trojčlenný výkonný výbor (predseda, tajomník a hospodár).
V školskom roku 2020/2021 pri našej škole pracuje rodičovská rada školy v tomto zložení:

1. roč. - p. Darivčáková Renáta
2. roč. - p. Svákus Jaroslav
3. roč. - p. Drozdová Marta
4. roč. - p. Prusáková Lucia
5. roč. - p. Piasecká Erika
6. roč. - p. Škurlová Jana
7. roč. - p. Hajtolová Lenka
8. roč. - p. Kuzmová Mária
9. roč. - p. Pančura Jozef

Výbor rodičovskej rady:

p. Drozdová – predseda
p. Svakus – podpredseda
p. Kuzmová - zapisovateľ
p. Darivčáková – hospodár

        Stanovy RZ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 vo formáte .pdf