Hlavná stránka  
Aktuality
 
 
Slávnostné ukončenie školského roka

- o 8:00 h
- v jednotlivých triedach,
- predpokladané ukončenie o 9:30 h,
- obed v balíčku ("suchý"), ŠKD nepracuje.
29.6.2020

 
Vyplácanie cestovného za marec a jún

___ - od 29.6.2020
___
___ - od 8:00 do 12:00 h
29.6.2020

 
Opekačka

Takéto vyučovanie máme najradšej:
___1. hodina - rozloženie ohňa - vyučuje p. školník
___2. hodina - opekanie - práca v skupinách
___3. hodina - jedenie - samostatná práca
___4. hodina - spoločensk hry ....

___No, povedzte, kto by to už nemal rád!
Prvostupniari
      fotogaléria...

 
Návrat do školy

Na základe pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a po súhlase zriaďovateľa Obec Havaj obnovujeme školské vyučovanie od 22.6.2020 pre žiakov 6.-9. ročníka. Príchod do školy a priebeh vyučovania bude prebiehať v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa stanovených podmienok školou.

• Od 22.6.2020 sa vyučovanie v škole začína v čase ako pred prerušením vyučovania, t.j. o 7,40 hod.
• Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.
• Žiaci a ich sprevádzajúce osoby prichádzajú do priestorov školského areálu pri dodržaní hygienicko – epidemiologických opatrení: rozstupy, rúško.
• Žiaci vstupujú do budovy školy hlavným vchodom.
• Pri vstupe do školy sa bude aj naďalej vykonávať ranný filter - ranné meranie teploty žiaka. V prípade zvýšenej teploty nebude umožnený vstup žiaka do školy. Rodič zabezpečí prevzatie žiaka z karanténnej miestnosti.
• Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Odkaz na formulár:
      odkaz na www...
• Zákonný zástupca má vstup do budovy počas celej prevádzky zakázaný.
• Žiak vstupuje do priestorov školy s rúškom a po dezinfekcii rúk.
• Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
• Žiakom bude podávaný obed v školskej jedálni podľa aktuálnych hygienicko – epidemiologických opatrení.
• Školský klub detí bude v prevádzke od vydania stravy do 15,30 hod. v dvoch oddeleniach.

______ Organizácia vyučovania od 22.6.2020
• Vyučovanie v 1.-4.ročníku trvá denne 4 vyučovacie hodiny. Vyučuje sa podľa rozvrhu platného od 1.6.2020.
• Pre žiakov 5.-9. ročníka trvá vyučovanie 5 hodín denne podľa rozvrhu platného pred prerušením vyučovania.
• Od 22.6.2020 sa ukončuje dištančné vzdelávanie žiakov.

______Harmonogram prác:
___22.6. – 24.6.2020 – vyučovanie podľa platných rozvrhov
___25.6.2020:___ I.stupeň - odovzdávanie učebníc, II.stupeň - triednické práce
___26.6.2020:___ I.stupeň - triednické práce, II.stupeň - odovzdávanie učebníc
___29.6.2020:___ záujmové aktivity podľa tried
___30.6.2020:___ slávnostné ukončenie školského roka, odovzdávanie vysvedčení

• Prosíme žiakov a rodičov, aby podľa harmonogramu prác zabezpečili odovzdanie učebníc a prebratie vysvedčení v prípade, ak žiak nebude dochádzať do školy v čase od 22.6. do 30.6.2020. Tiež prosíme o vrátenie požičaných kníh zo školskej knižnice.

 
Vyplácanie cestovného za január a február

___ - 8.6.2020 (pondelok) - žiaci 1. - 5. ročník
___ - 9.6.2020 (utorok) - žiaci 6. - 9. ročník
___ - od rána u vedúcej ŠJ
3.6.2020

 
Vyučovanie od 1. júna 2020

Žiaci 1.-5. ročníka, ktorí nastúpia do školy:
___• 1.6.2020 zábavné dopoludnie v triedach - MDD,
___• od 2.6. vyučovanie podľa rozvrhu uverejneného vyššie,
___• zákonný zástupca pri rannom filtri v pondelok 1.6.odovzdá písomné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (dôkladne si prečítajte pokyn v článku 1.-5. ročník späť do školy - tam si stiahnite vyhlásenie a vypíšte),
___• zákonný zástupca napíše do slovníčka/žiackej knižky oznam o spôsobe odchodu dieťaťa zo školy/zo školského klubu. (O koľkej, s kým/sám.)

___• Žiaci 1.-5. ročníka, ktorí od 1.6. 2020 nenastúpia do školy sa naďalej vzdelávajú dištančne.

___• Žiaci 6.-9. ročníka sa naďalej vyučujú dištančnou formou podľa rozvrhu platného od 1.5.2020.
27.5.2020

 
 1. - 5. ročník späť do školy

Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.05.2020 a po súhlase zriaďovateľa Obec Havaj obnovujeme školské vyučovanie od 1.6.2020 v oboch zložkách Základnej školy s materskou školou Havaj 7. Príchod do školy a priebeh vyučovania bude prebiehať v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa stanovených podmienok školou.

Základná škola
• Každý ročník základnej školy sa bude vyučovať v samostatnej skupine. Vytvorená skupina sa nebude meniť ani keď počet žiakov klesne. Nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami.
• Príchod žiaka do školy zabezpečí zákonný zástupca, alebo iná osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti v čase od 7,30 – 8,00 hod.
• Žiaci a ich sprevádzajúce osoby prichádzajú do priestorov školského areálu pri dodržaní hygienicko – epidemiologických opatrení: rozostupy, rúško.
• Zákonný zástupca, alebo ním poverená osoba odovzdá dieťa službu konajúcemu učiteľovi a je prítomný pri rannom zdravotnom filtri - ranné meranie teploty žiaka. V prípade zvýšenej teploty nebude umožnený vstup žiaka do školy.
• Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Odkaz na formulár:
      odkaz na www...
• Zákonný zástupca má vstup do budovy počas celej prevádzky zakázaný.
• Žiak vstupuje do priestorov školy s rúškom a po dezinfekcii rúk.
• Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
• Vyučovanie trvá denne 4 vyučovacie hodiny.
• Žiakom bude podávaný obed v školskej jedálni tak, aby sa vytvorené skupiny nepremiešavali.
• Školský klub detí bude v prevádzke od vydania stravy do 15,30 hod. v dvoch oddeleniach.
• Odchod žiakov zo školy je v sprievode zákonného zástupcu, alebo individuálne po predložení písomnej žiadosti. Platí zákaz združovania sa v priestoroch školského areálu počas preberania žiakov.

Materská škola
• zákonnými zástupcami zabezpečí, aby deti s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
• Zákonný zástupca, alebo ním poverená osoba odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi a je prítomný pri rannom zdravotnom filtri - ranné meranie teploty žiaka. V prípade zvýšenej teploty nebude umožnený vstup žiaka do materskej školy.
• Dieťa si pred vstupom do herne umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca MŠ, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami
• Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Odkaz na formulár:
      odkaz na www...
• Sprevádzajúca osoba zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
• Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (v prípade pobytu mimo areál MŠ) a papierové jednorazové vreckovky.
• S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole sa zakazuje nosenie hračiek a iného materiálu, alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ.
22.5.2020

 
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 v zmysle Rozhodnutia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 28. 4. 2020 oznamuje rodičom, že zápis deti do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 11. do 31. mája 2020.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú doručí poštou na adresu Základnej školy s materskou školou Havaj 7, alebo osobne na Obecný úrad Havaj. Žiadosť je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade Havaj, obecných úradoch jednotlivých obcí alebo je na stiahnutie na stránke školy v sekcii Materská škola.

___Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

___Zákonný zástupca dieťaťa predloží:
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa - ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

______Prosíme o dodržanie termínu podávania prihlášok do materskej školy.

Podmienky prijímania detí do MŠ:
___• prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
___• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
___• deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
___• deti vo veku spravidla od troch rokov.
Ing. Palička Alexander
riaditeľ ZŠsMŠ Havaj 7


 
Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí už tradične mamkám. Je to špeciálny čas povedať im, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Poďakovať sa za vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

V mene Vašich detí, Vám, milé mamy, chceme poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili detskú dušu. Za každú pieseň zaspievanú s láskou nad postieľkou. Za každý bozk na dobrú noc a za každé ráno a každý deň s mamou. Zvlášť v tomto náročnom období ďakujeme za pomoc pri domácom vyučovaní, za všetky vytlačené pracovné listy, za každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, za chutné jedlo, za poriadok doma, za pokoj, za všetok Váš čas, za rodinnú pohodu.....ĎAKUJEME ŽE STE!

___Tak, milí ockovia a detičky,
___urobte dnes niečo vy pre svoje mamičky.
___Potešte starostlivú dušičku
___a z lesných kvetov uviažte im kytičku.
___Nech každej z nich zaslzí očko dojatím
___a nešetrite ani vrúcnym objatím.
A.A., A.P., R.Š.

 
Výzvy na mesiac máj pre žiakov II. stupňa

Budúcu nedeľu oslavujeme Deň matiek, preto navrhujem porozmýšľajte ako potešíte svoje mamy, keďže sú pre vás darom, oporou, kuchárkou, učiteľkou, upratovačkou, ... Vyrobte vlastnoručne nejaké milé prekvapenie, upečte bábovku, muffiny, palacinky, nepečenú ovocno-smotanovú tortu, ... Pomôžte s domácimi prácami.

Využite vhodne svoj voľný čas pohybom na vzduchu, bicyklovaním, korčuľovaním, turistikou, ...

Spoločne si nakreslíte a napíšte svoj rodokmeň, práve teraz je vhodný čas, keď je rodina doma.

Kto rád kreslí, maľuje, tvorí, ... nech sa tomu viac venuje vo voľnom čase. Inšpiráciou môže byť pohľad z okna, pohľad z kopca na dedinu, portrét mojej mamy, čo robí moja rodina v čase Corona pandémie doma ...

• Pripomínam 8. máj, štátny sviatok. V tento deň si pripomíname 75. výročie oslobodenia, ukončenie 2. svetovej vojny. Možno by bolo dobre si zaspomínať na exkurziu na Dukle, či vo Svidníku. Keď prehovoríte svojich rodičov na rodinný výlet, tak odporúčam prejsť Karpatskou drevenou cestou smerom na Duklu. Cestou máme pekné drevené chrámy v Miroli, Bodružali, v Príkrej, v Nižnom aj Vyšnom Komárniku. Cestou do Svidníka sú to Hunkovce a Ladomírová. Určite za pozretie stojí vojenský skanzen v prírode pri Vojenskom múzeu vo Svidníku.

Vedel by si poskytnúť 1. pomoc? Možno by si sa chcel stať dobrovoľníkom alebo záchranárom Slovenského červeného kríža. Ten práve 8. mája oslavuje svoje narodeniny. Práve v tento deň sa narodil H. Dunant, zakladateľ Slovenského červeného kríža. Dobrovoľníci z SČK vo Svidníku pomáhajú vo Vyšnom Komárniku na hranici s Poľskom a na stredoškolskom internáte vo Svidníku, kde sú ubytovaní repatrianti, ktorí sa vrátili na Slovensko zo zahraničia a sú v povinnej štátnej karanténe.
PaedDr. Anna Komišáková

 
 Zásady na hodnotenie žiakov v II. polroku počas prerušeného vzdelávania

Hodnotenie žiakov v II. polroku školského roka 2019/2020 schválené pedagogickou radou dňa 30.4.2020 na základe usmernenia Ministerstva školstva: Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Zásady hodnotenia žiakov:
• Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v škole realizuje formou slovného hodnotenia takto:
___VDV – veľmi dobré výsledky - zadávané úlohy, pracovné listy, projekty, prezentácie, online testy vypracoval s minimálnym počtom chýb v rozmedzí 100 – 75 %
___DV - dobré výsledky - zadávané úlohy, pracovné listy, projekty, prezentácie, online testy vypracoval s menším počtom chýb v rozmedzí 74 – 45 %
___UV - uspokojivé výsledky - zadávané úlohy, pracovné listy, projekty, prezentácie, online testy vypracoval s väčším počtom chýb v rozmedzí menej ako 45 %

• V druhom polroku školského roka 2019/2020 sa nebudú na vysvedčení vo všetkých ročníkoch klasifikovať predmety, v ktorých nie je možné naplniť ciele predmetu kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou: výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, etická výchova, pracovné vyučovanie, informatika a technika. Na vysvedčení sa uvedie, že žiak predmet absolvoval/ absolvovala.

Záverečné hodnotenie vo všetkých ročníkoch v predmetoch SJL, ANJ, MAT,PVO, PDA, VLA, BIO, GEG, DEJ, FYZ, CHE, OBN sa bude realizovať formou slovného hodnotenia:
a) dosiahol veľmi dobré výsledky
b) dosiahol dobré výsledky
c) dosiahol uspokojivé výsledky


• V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

• od 1.5.2020 až do odvolania sa vyučovanie bude realizovať podľa upraveného týždenného rozvrhu zverejneného na web stránke školy.

V Havaji 30.4.2020
Ing. Palička Alexander, riaditeľ ZŠ s MŠ Havaj 7

 1. 5. 2020
Usmernenie v plnom znení nájdete na tomto linku:
      odkaz na www...

 
Deň Zeme

Jednou z tém učiva 2. ročníka je okrem množstva ďalších aj BLAHOŽELANIE. Deti sa dozvedajú o tom kedy blahoželáme, komu môžeme blahoželať, či to, ako to môžeme urobiť.

To, že si blahoželajú ľudia je viac ako bežné. Robia to, keď oslavujú meniny, narodeniny, sobáš, keď sú sviatky, či medzinárodné dni.

My sme nelenili, no a keďže 22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme, napísali sme blahoželania pre našu matičku ZEM .
____________....tak teda čítajte......
Najšikovnejší, doma sa učiaci, druháci

...posledné ilustrácie pochádzajú z tvorivej dielničky Adriána a Dominiky Pančurových.
      fotogaléria...

 
Apríl - mesiac lesov

Apríl poznáme síce ako mesiac bláznivý, ale aj ako mesiac lesov.

Určite nielen v apríli, ale aj po celý rok by sme mali myslieť na to, ako chrániť a udržiavať naše lesy pekné a čisté. Práve ony sú totiž domovom nielen pre stromy a rastliny, ale samozrejme aj pre veľké množstvo menších, či väčších živočíchov.

Naši šiestaci tento mesiac výtvarne stvárnili takto.
A. A.
      fotogaléria...

 
Košice Región Turizmu ponúka cestovanie z domu

Pandémia väčšinu z nás zavrela medzi štyri steny. Našťastie, technológie nám dnes umožňujú pozvať vás na rôzne krásne miesta v našom kraji z pohodlia vášho domova. Vyberte sa s nami na virtuálnu prehliadku a objavte miesta, na ktorých ste zatiaľ neboli.

Pre vaše detičky sme vyrobili jedinečnú vyfarbovaciu mapu 40x90 cm, ktorú si môžete okamžite vytlačiť a deti majú o program postarané. Určite sa pri vyfarbovaní (nielen ony) naučia veľa nového. Viac na tomto linku:
      odkaz na www...
A aj tu:
      odkaz na www...
20. 4. 2020

 
22. apríl - Deň Zeme

_________Výzvy pre žiakov II. stupňa:

___• Pozoruj byliny vo vašej záhrade.
___• Rozdeľ ich na kvitnúce a nekvitnúce.
___• Skús pomenovať trvalky, ktoré kvitnú na jar.
___• Spočítaj a pomenuj dreviny vo vašej záhrade.
___• Pozoruj, ktoré semená budete vysievať do záhrady teraz na jar. Rastliny sa rozmnožujú pohlavne pomocou semien.
___• Pozoruj, ktoré rastliny budete rozmnožovať nepohlavne – hľuza zemiaka, poplazy jahôd, cibuľu, odrezkami stonky – hrozno, ríbezle, maliny, černice.
___• Posaď alebo presaď si do črepníka nejakú izbovú rastlinu.
___• Urob pekné fotky kvitnúcich stromov, lebo teraz to bude najkrajšie, keď všetko kvitne.
___• Počúvaj hlasy vtákov.
___• Nakresli alebo namaľuj svoje pozorovanie.
PaedDr. A. Komišáková
17. 4. 2020

 
O Z N Á M E N I E

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 Vám oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční 22. apríla 2020 od 14,30 do 16,00 hod. v budove základnej školy.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. K zápisu príde len jeden s rodičov (ochranné rúško je povinné).

Prosíme rodičov, aby si k zápisu dieťaťa doniesli občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Po tomto termíne je možné dieťa zapísať v kancelárii zástupcu riaditeľa školy do 30.4.2020 po telefonickom dohovore na telefónnych číslach: 0908 894 620, 0908 844 573.

S pozdravom
Ing. Palička Alexander, riaditeľ ZŠ s MŠ Havaj 7
3. 4. 2020

 
Veľkonočné pozdravy z rodín našich žiakov

Sviatočné veľkonečné dni sú za nami a ďakujeme rodičom našich žiakov, že napriek súčasnej náročnej situácii zvládaju domáce vzdelávanie, chod domácnosti, prácu i oslavu sviatkov s duševnou pohodou a dobrou náladou na rozdávanie.

      fotogaléria...


15.4.2020

 


 
Veľkonočný kalendár

Veľká noc nám klope na dvere a tento týždeň sme sa zoznámili aj s prastarými zvykmi. Niektoré zachovávame dodnes, o niektorých sme si už len prečítali z čítanky. Text bol veľmi zaujímavý, prínosný a vytvorili sme k nemu krásny a výstižný obrázkový kalendár.
Tretiaci

P.S. Pripájame aj iné veľkonočné práce, ktoré vytvárajú žiaci našej školy pri učení doma.
      fotogaléria...

 
3.4.2020

 
Šikovní a zodpovední žiaci sú našou odmenou

- vypracované odpovede na otázky do zošita písomnou formou
- online testovanie v programe Alf s vysokou úspešnosťou
- sprístupnené učivo pre žiakov na tému: Alkoholy a fenoly - WORD, využívame aj Excel alebo Power Point,...
PaedDr. A. Komišáková
Takto si pomáhame na chémii:
      fotogaléria...

Biológia v 9. ročníku:
      fotogaléria...

CHLIEB z dielne sestier Palaščákových:
      fotogaléria...

 
RTVS - vysielanie pre školy

Vysielanie pre školy na RTVS v dopoludňajších hodinách od 9.00-11.00 od pondelka 30.marca 2020

PONDELOK - prírodoveda - fyzika, chémia a biológia

PS: V piatok má byť slovenčina s Danielom Hevierom.
PaedDr. A. Komišáková

 
Učíme sa doma s Alfabookom

Žiaci majú prístup na stránku Učíme sa s Alfabookom, na ktorej si môžu otestovať svoje vedomosti z rôznych predmetov. Počas karanténnych prázdnin je prístup zadarmo. Postup je následovný:

- kliknete na link:
      odkaz na www...

- zadáte heslo: ucimesadoma

-kliknete na - PRIHLÁSIŤ SA (šípka nadol)
22.3.2020

 

SAMOŠTÚDIUM

od 16. marca 2020

Vážení rodičia, žiaci,

prerušenie vyučovania nie sú prázdniny. Od 16. 3. 2020 bude vzdelávanie prebiehať formou samoštúdia v domácom prostredí. Učitelia budú využívať stránku www.bezkriedy.sk. Prostrednícvom nej vám budú zasielať pokyny na samoštúdium, pracovné listy, domáce úlohy, poznámky a iné podklady k zvládaniu učiva.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Havaj 7
13.3.2020 Takto usilovne pracujú najmladší žiaci pod skvelým vedením mamičiek:
      fotogaléria...

BIOLÓGIA v domácom podaní deviatačok:
      fotogaléria...

 

Prerušenie vyučovania

16. - 27. marec 2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Obsah celého usmernenia tu:
      odkaz na www...

Vážení rodičia, žiaci

prerušenie vyučovania nie sú prázdniny. Od 16. 3. 2020 bude vzdelávanie prebiehať formou samoštúdia v domácom prostredí. Učitelia budú využívať stránku www.bezkriedy.sk. Prostrednícvom nej vám budú zaslielať pokyny na samoštúdium, pracovné listy, domáce úlohy, poznámky a iné poklady k zvládaniu učiva.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Havaj 7
13.3.2020

 

Chrípkové prázdniny


13.3. 2020 (piatok) - Chrípkové prázdniny

Ak nebudú vydané iné opatrenia, vyučovanie po chrípkových prázdninách začne v pondelok 16.3. 2020.
12.3.2020

 
Moja malá záhradka

V dnešný deň sme zahájili súťaž v pestovaní rastliniek v malej záhradke od Kauflandu.

Našou úlohou je vypestovať rastlinky, napísať o tom rozprávku a zaslať aj fotografie vypestovanej záhradky. Odmenou bude zaradenie do žrebovania o skvelé ceny: elektronickú tabuľu, alebo výlet do Arboreta, kvetináč, počítač, či mikroskop. Možno sa šťastena na nás usmeje a budeme patriť medzi 33 vyžrebovaných tried.

Súťaž trvá od 5. 3. do 17. 4. 2020, tak nám držte palce. My svoje palce použijeme na čo najlepšiu starostlivosť o rastlinky, pretože nás záhradka chytila za srdce. Dnešné vysádzanie zeleniny a byliniek bolo veľmi zaujímavé a nenáročné. Veríme, že z našej úrody aj ochutnáme.
Záhradkári z trojky
      fotogaléria... V pestovaní pokračujeme napriek karanténnym opatreniam.
      fotogaléria...

 
Kohútik

Na dvere nám klope jar a s ňou aj krásne farby, ktoré sú ozdobou pána dvora a potešním výtvarného tvorenia usmievavých maliarov. Práce sa im vydarili na 1*.
Tretiakovo
      fotogaléria...

 
Hviezdoslavov Kubín

V tomto čase už pravdebodobne všetky zákadné školy na Slovensku prostredníctvom školských kôl zahájili 66. ročník súťaže a prehliadky umeleckých prednesov poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

U nás sme otvorenie tejto súťaže zrealizovali 10. marca. Vyjadriť vlastné pocity, záujmy, názory i postoje prostredníctvom umeleckého prednesu sa podujalo 13 recitátorov - prvostupniarov.

Ich umelecký výkon ocenila odborná porota následovne:

_________I. kategória - poézia

______1. miesto___Adam Piasecký, 2. roč.
______2. miesto___Barbara Valenčíková, 3. roč.
______3. miesto___Nela Hajtolová, 4. roč.
______Cena poroty___Matej Jančišin, 2. roč.
Pekný umelecký prednes predviedli aj druháčka Nina a tretiačka Dagmara Valenčíkové.

_________I. kategória - próza

______1. miesto___Petronela Kmeťová, 3. roč.
______2. miesto___Šimon Škurla, 3. roč.
______3. miesto___Simona Svákusová, 4. roč.
______Cena poroty___Dominik Hrib, 2. roč.
Porotu zaujali aj prednesy tretiačky Vladimíry Tupyovej a štvrtáka Tomáša Bandiho.

Adamovi a Petronele držíme palce na okresnom kole a všetkým súťažiacim prajeme ešte veľa pekných zážitkov pri rozvíjaní svojich predstáv, emócií a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri zdokonaľovaní reči, výrazu i kontaktu s publikom.

Termín okresného kola bude upresnený neskôr.
      fotogaléria...
11.3.2020

 

Jaré prázdniny

2.marec - 6. marec 2020

Vyučovanie po prázdninách začína v pondelok 9. marca.
Prajeme príjemný oddych.
28.2020

 
Sokoliari majstra Vagana

Dnešný deň v škole bol netradičný. Prišli k nám sokoliari a rozprávali o zvieratkách. Hovorili o jeleňovi, srncovi i danielovi. Ukázali nám aj parohy týchto zvierat. Páčila sa mi aj srsť líšky a kuny, ktorej sme sa mohli dotknúť. Mali sme možnosť vidieť kus dreva ohryzeného bobrom. Ten žije pri riekach.Najzaujímavejšie však boli vtáky, pretože tie doniesli ukázať živé. telocvičňou preletel výr, po šiltovkách detí poskákal sokolík. Najväčšie dravce boli sokol a orol, no a najkrajšia - plamienka driemavá. Veľmi sa mi to páčilo.
Hugo Angelovič, 3. ročník
V galérii si možete prečítať aj ďalšie práce usilovných tretiakov.

      fotogaléria...

 
Huslistka na hudobnej výchove

A opäť sme zažili zaujímavé učenie. Dnes to bolo v podaní našej spolužiačky, šikovnej huslistky - Viktorky Pánovej.

Najprv nám husle predstavila v ich plnej kráse. Nasledovala ich podrobná príprava na hranie a až potom prišlo to, na čo sme boli najviac zvedaví - hra. Išlo jej to veľmi, veľmi pekne. Všetci sme ju obdivovali a tlieskali. Neskôr sme si mohli hru sláčikom aj skúsiť.

Viktorka, ďakujeme za krásny hudobný zážitok a želáme ti veľa pekných husľových zážitkov.
Tretiaci
      fotogaléria...

 
Kam po základnej?

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so strednými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vydáva brožúru KamPO základnej?. Ide o informačno-študijný materiál určený žiakom 9. ročníkov základných škôl nášho kraja, ktorí aktuálne stoja pred otázkou, pre ktorú strednú školu sa rozhodnúť.
Prostredníctvom tejto brožúry a portálu chce Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so strednými školami byť nápomocní pri výbere strednej školy:
___Deviataci si vyberajú nielen školu, ale aj prácu – vyberajú si svoju budúcnosť.
___Štyri roky na strednej škole sú preto pre nich dôležitým životným medzníkom.
___Snahou nás všetkých je, aby boli šťastné, plné entuziazmu a radosti zo vzdelávania.

Na tomto odkaze nájdete portál KamPO základnej?
      odkaz na www...

Tu si môžete pozrieť elektronickú verziu brožúrky KamPO základnej?:
      odkaz na www...
25.2.2020

 


Karnevalové zážitky

20. 2. 2020 sme mali v škole karneval. Ráno po príchode do školy sme išli do triedy aj s maskami, ktoré sme si dlho pripravovali. Potom sme sa zamaskovali a išli sme všetci do krásne vyzdobenej telocvične. V telocvični bol pripravený DJ Vilo, ktorý nám púšťal super muziku. Medzitým porota chodila a hodnotila masky. Potom bolo vyhodnotenie. Za samostatnú masku získala 1. miesto Simona Svákusová s motorkou. Za kolektívnu masku získali 1. miesto deviataci ako vesmírna Nasa. Pani učiteľky sa prezliekli za tri prasiatka a super nás zabávali. Tancovali sme kačací a metlový tanec. Potom sme išli na obed a čakali na tombolu. V tombole som síce nič nevyhrala, ale to nevadí. Po tombole pokračovala zábava, kde sme si zase zatancovali.

Ďakujeme za krásny zážitok. Bol to pekný deň v škole.
Laura Tomková 4. ročník
      fotogaléria...

 
_________K A R N E V A L___2 0 2 0

____________Program

______7,30 – 9,00 hod.___- príprava masiek
______9,00 – 10,00 hod.___- prehliadka masiek
______10,00 – 10,30 hod.___- vyhodnotenie masiek
______10,30 – 11,00 hod.___- odmaskovanie, desiata
______11,00 – 12,00 hod.___- zábava
______12,00 – 13,00 hod.___- obed
______13,00 – 14,00 hod.___- tombola
______14,00 – 14,45 hod.___- zábava
______15,00 hod.___- ukončenie karnevalu

_________!!! Vstup na karneval je len pre súčasných žiakov našej školy !!!
___Zároveň žiadame rodičov, aby po odmaskovaní opustili priestory školy. (Za porozumenie ďakujeme.)
ZŠ s MŠ Havaj

 
Vtáky na kŕmidlách

Pripravené kŕmidla sme rozmiestnili na viditeľnom mieste pred školou. Upevnili sme ich na listnaté a ihličnaté stromy tak, aby sme do kŕmidiel mohli pravidelne prisypávať krmivo pre vtáky, ktoré u nás prežijú dlhú zimu. Najkrajšie vtáčie divadlo sme pozorovali posledný januárový týždeň, kedy vonku bolo snehovo bielo a líca nám štípal jemný mráz. Vtedy najmä sýkorky sa tešili potrave na našich kŕmidlách. Medzi kŕdľom sýkoriek sme pozorovali aj ďatľa, brhlíka a vrabcov. Pod ihličnatými smrekmi sme mohli vidieť aj sojku škriekavú.
piataci pozorovatelia, ôsmaci hostitelia
      fotogaléria...

 
Meteorologické búdky

Na hodinách fyziky v 7. ročníku sme sa naučili merať teplotu rôznymi teplomermi a čas rôznymi hodinami. Urobili sme si vlastné modely teplomerov a hodín. Následne sme preberali skupenské zmeny ako vyparovanie, kondenzácia, topenie, tuhnutie, sublimácia, desublimácia. Polročné učivo sme zakončili meteorologickým pozorovaním. Zhotovili sme si vlastné meteorologické búdky, ktoré sme umiestnili na otvorenom priestranstve pri škole. Zaznamenávame počasie podľa znakov. Do tabuľky si zapisujeme dátum pozorovania pravidelne o 10:30 v pondelok a vo štvrtok. Pozorujeme a zapisujeme teplotu vzduchu v °C, vietor – studený/teplý, smer vetra podľa veternej smerovky, množstvo zrážok v ml odmeriame odmerným valcom, ktoré zachytávame do zberných nádob, lupou pozorujeme prítomnosť nečistôt na zachytávači, tlak vzduchu – stúpa/klesá. Svoje pozorovanie vyhodnotíme grafom.
siedmaci
      fotogaléria...

 
Pripravili sme si desiatu

Áno, tentokrát desiata pochádzala z našej dielne. Hlasovaním zvíťazili dve nátierky - vajíčková a rybacia. Obe sa nám vydarili veľmi chutne. Svedčili o tom aj pochvaly spolužiakov, ktorí doteraz tvrdili: "Ja takú neľúbim". Čo sa týka množstva, aj to sa nám vydarilo - ponúkli sme všetkých kamarátov prvostupniarov a ešte sme mali o desiatu postarané aj na ďalší deň.
Tretiaci Nátierkáči
      fotogaléria...

 
Moja obec

Dnešná hodina vlastivedy pozostávala z prezentácii obcí, v ktorých žijú naši žiaci.

Každý žiak nám o svojej obci povedal základné, avšak zaujímavé informácie. Ako vyzerá erb, ako sa volá pohorie, rieka, či prírodná alebo historická pamiatka obce i okolia. Bolo to veľmi zaujímavé počúvanie a neskôr i diskusia.

Na záver dávam do pozornosti vlastné postoje žiakov - tretiakov k ich obciam, pretože ich návrhy na vyplepšenia života v obci sú veľmi tvorivé a zaujímavé.
R.Š.
      fotogaléria...

 
Vybrané slová a ja

Sme tretiaci a vybrané slová sa k nám každý deň po jednom, dvoch, niekedy i štyroch pridávajú.

A tak, ako sa nám tie slovíčka šikovne vplietajú do bežného používania, tak si my o nich píšeme príbehy. Je to zaujímavá tvorivá práca, s ktorou niektorým pomáhajú mamky (nádejné spisovateľky) a niekorí vytvoríme malé dielko aj úplne samy.

Ak máte chuť a čas poďte sa trochu začítať. Čaká vás kobyla Megy, kohút Elvis a babka pytliačka, pyšný Pišta, pyskatá krava, hmýrenie v posteli a veľa, veľa veselých a zaujímavých viet.
Tretiaci
      fotogaléria...

 
Šaliansky Maťko, okresné kolo

Nuž a ako obstáli dievčence so svojim prednesom na okresnom kole?
___PRIŠLI, ZARECITOVALI, POROTU OHÚRILI a VŠETKY TRI ZVÍŤAZILI.

V najmladšej kategórii získala Viktória Pánová nádherné II. miesto.
Simona Svákusová v druhej kategórii obsadila excelentné I. miesto.
V tretej kategórii našu školu reprezentovala Tereza Nogová, ktorej porota rovnako udelila excelentné I. miesto.

Dievčence, sme na vás pyšné a veríme, že rovnako statočne zabojujete aj na krajskom kole tejto recitačnej súťaže.
      fotogaléria...

 

Polročné prázdniny

3. február 2020 (pondelok)
 
SKI centrum Mráznica Hnilčík

20. januára 2020 sme sa nevedeli dočkať. Počítali sme dni, kedy už pôjdeme na dlho očakávaný lyžiarsky výcvik. Dočkali sme sa. V pondelok ráno o 7:30 už každý netrpezlivo čakal na autobus, ktorý pre nás prišiel zo SAD-ky. Rozlúčili sme sa s rodičmi, naložili batožinu a vyrazili sme na cestu. Rozprávali sme sa, smiali sme sa a ani sme si neuvedomili ako rýchlo nám ubehla cesta. V SKI centre Mráznica Hnilčík nás veľmi pekne privítali a ubytovali. Vybalili sme si veci a išli sme na obed. Počas lyžiarskeho výcviku sme nadviazali milé kontakty so žiakmi zo Sniny, ktorí lyžiarsky výcvik absolvovali s nami nielen v ubytovni, ale aj na svahu. Celý týždeň sme sa učili lyžovať s našim najlepším inštruktorom Tomášom Kupčom, ktorému patrí veľké ďakujem za to, že sme sa naučili lyžovať, ale aj za chvíle zábavy. Počas lyžiarskeho kurzu sme navštívili aj banské múzeum, štôlňu Ľudmila a krytú ľadovú plochu, kde sme si overili svoje korčuliarske schopnosti. Nemali sme len super inštruktora, ale aj zdravotníkov, ktorí sa o nás príkladne starali, za čo im zo srdca ďakujeme. Ďakujeme aj našim učiteľkám PaedDr. Anne Komišákovej a Mgr. Lucii Pecuchovej. Boli to naše náhradné mamky počas celého týždňa. Vždy nás ochotne vypočuli a povzbudili. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj pánovi šoférovi, vďaka ktorému sme sa bezpečne dopravili nielen do Hnilčíka, ale aj späť k svojim najbližším. Lyžiarsky kurz aj vďaka týmto super ľuďom vyšiel nie na jednotku, ale na jednotku s rovno desiatimi hviezdičkami.
Júlia Vageľová, 8. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Šaliansky Maťko

Dnes nás navštívil Maťko zo Šale. A viete prečo? Dopočul sa, že sú u nás šikovní recitátori. V ich podaní sme si spolu s Maťkom vypočuli slovenské povesti. Každý prednes porotu zaujal a takto ocenila jednotlivé prednášateľky:

_________I. kategória( žiaci 2. a 3. ročníka)
___1. miesto Viktória Panová (3. ročník)

_________II. kategória( žiaci 4. a 5. ročníka)
___1. miesto Simona Svákusová (4. ročník)
___2. miesto Dominika Pančurová (4. ročník)
___3. miesto Timea Hribová (4. ročník)

Viktorke a Simonke prajeme veľa úspechov na okresnom kole, ktoré sa uskutočník 30. januára v Mestskej knižnici v Stropkove.
21.1.2020
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za december

___ - od 23.1. (štvrtok)
___ - od 7:00 do 14:30 hod.
___ - vedúca ŠJ
21.1.2020

 
Telesná výchova na bežkách

Bežecké lyžovanie je v našej škole na hodinách telesnej výchovy druhého stupňa dlhoročnou tradíciou.
Napriek skúpej snehovej nádielke sme už aj v tomto školskom roku zahájili hodiny bežkovania. A výsledok? Precvičili sme si celé telo od hlavy až po päty, skvelo sa zabavili + bonus dnešnho dňa: nádherné počasie.
piataci, šiestaci, siedmaci
17.1.2020
      fotogaléria...

 
Rodičovké združenie

___ - 15. január 2020 (streda)
___ - Čas: podľa pozvánky v žiackej knižke
___ - Miesto: v triedach jednotlivých ročníkov

20.10.2019

  
Vianočná besiedka

V posledný školský deň roku 2019 u nás zavládla krásna vianočná atmosféra. Vianočné oblátky, med, medovníky z našej vianočnej pekárne, spev kolied, vlastnoručne zhotovené ozdôbky - mačiatka a "snehové" gule nám vykúzlili radosť v srdci a štastie v očiach. A na to všetko nás ešte obdarovali decembrové oslávenkyne Daška a Danielka.
Tretiaci
      fotogaléria...

 
Vianočné prázdniny

23. december - 7. január 2020

Začiatok vyučovania: 8.január2020 (streda)
19.12.2020

 
Vianočná pekáreň prvostupniarov

V niektorých rodinách sa vianočné pečenie traduje, ritualizuje, odovzdáva z generácie na generáciu.

A keďže sme aj my jedna veľká rodina, pokračujeme v rozbehovaní tradície predvianočného pečenia medovníkov žiakov 1. stupňa.

Pečenie je súčasťou chystania sa na Vianoce. Hranie sa s cestom, vykrajovanie medovníčkov, nádherná vôňa = chvíle dobrej nálady, štastných pohľadov, príjemných rozhovorov a spomínania.

Tento voňavý čas sme si opäť užili naplno a ponúkame vám zopár momentiek.
Pekári z 1. stupňa
      fotogaléria...

 
Rozprávka čarom dýcha...

...otvára nové svety, nepoznané krajiny a hrdinov, prináša dobro i zlo, spája bohatstvo s chudobou.
Aj našich žiakov spojila rozprávka v umeleckej súťaži s názvom Rozprávkové vretienko.
V tomto školskom roku sa jej zúčastnili žiaci I. stupňa vo veľmi hojnom počte. Recitátori predviedli nielen svoj talent a recitačné schopnosti, ale i nesmiernu odvahu predstúpiť pred porotu a poslucháčov. Úroveň ich prednesu bola ozaj veľmi vysoká. Spomedzi všetkých dvanástich recitátorov si predsa len štyria z nich zaslúžili väčšiu pozornosť poroty a umiestnili sa nasledovne:
___1. miesto - Barbara Valenčíková (III.ročník)
___2. miesto - Marianna Suváková (IV.ročník)
___3. miesto - Adam Piasecký (II. ročník)
______________________________Cena poroty – Sarah Somsiová (II. ročník)
Na okresnom kole tejto súťaže našu školu reprezentovali dievčatá umiestnené na prvých dvoch miestach. Obe svoje rozprávky predniesli nádherne. Marianka Suváková s rozprávkou O Červenej Čiapočke od Ľubomíra Feldeka zabodovala a získala krásne 1. miesto.
___Ďakujeme dievčatká za reprezentáciu našej školy.
      fotogaléria...

 
Testovanie 9

Základné informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka základných škôl nájdete na nucem.sk, alebo na odkaze nižšie:
      odkaz na www...
11.12.2019

 
Vyplácanie cestovného za november

___ - od 12.12. (štvrtok)
___ - od 7:00 do 14:30 hod.
___ - vedúca ŠJ
11.12.2019

 
Adventne tvorenie

Žiaci 8. a 9. ročníka sa 2. decembra 2019 zúčastnili divadelného predstavenia Rysavá jalovica, ktorú hrali členovia DJZ Prešov v divadelných priestoroch mesta Stropkov. Herecké výkony sa žiakom veľmi páčili, čo patrične odmenili potleskom. Po skončení predstavenia sme sa presunuli do podzemia kaštieľa, kde sme dopoludnie strávili pri vianočnom tvorení. Pod vedením lektoriek sme si vyrobili pekné vianočné ozdoby, ktoré budú zdobiť naše príbytky. Veľké poďakovanie patrí Mg. Jane Slivkovej, ktorá pre nás pripravila nielen adventné vianočné tvorenie, ale aj milé občerstvenie. Po tvorení sme si prešli výstavné priestory kaštieľa a zoznámili sme sa s jeho dejinami.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Medovníky

29.11.2019 sme sa na pozvanie stropkovských včelárov zúčastnili tvorivej dielne zdobenia medovníkov. Obdivovali sme šikovné ruky a nádherné medovníky súťažiacich žien a dievčat, ochutnali sme rôzne druhy medu a vlastnoručne sme si vyzdobili svoje medovníky. Tvorivá dielňa zdobenia medovníkov bola pod vedením šikovnej medovnikárky Bc. Anežky Madzinovej, ktorá všetky voňavé medovníky pre nás napiekla. Okrem toho vymiešala bielu cukrovú polevu a vysvetlila nám ako sa medovníky nielen zdobia, ale aj pečú. Vyzdobené medovníky sme si zobrali domov a obdarovali svojich najbližších.
piatačky a ôsmačky z krúžku Šikovníček
      fotogaléria...

 
Váhy

Na hodinách fyziky spoznávame vlastnosti kvapalných, plynných a pevných látok na základe zaujímavých pokusov, ktoré si veľakrát vyžadujú aj našu domácu prípravu. Po meraní objemu kvapalín a plynov prišla na rad hmotnosť. Na jej meranie sme si zhotovili vlastné rovnoramenné váhy.
šiestaci
      fotogaléria...

 


Fotografia na plátne

Bližšie info u triedneho učiteľa.
10.12.2019

 
Červená Čiapočka

"Kto sa bojí, nech nechodí do lesa – v lese malé huncútstvo stať môže sa!"

Svetoznámy umelec Veľký Edgar ukrýva vo svojom kufríku tajuplné poklady. Jedným z nich je aj rozprávka o Červenej Čiapočke, ktorú sme si skvelo užili v nádhernom prostredí Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Vo fotogalerií nás môžete vidieť aj v lekárni. Absolvovali sme malú zaujímavú exkurziu v Lekárni sv. Kozmu a Damiána, za ktorú srdečne ďakujeme sestre našej p. učiteľky, Mgr. Martine Komišákovej.
10.12.2019
      fotogaléria...

 
Mikulášske hry

_________Na svätého Mikuláša
_________neučí sa, neskúša sa,
_________z a b á v a sa!

Preplaziť sa, podliezť, preliezť, odviesť, priviesť....júúúj to vám bolo veselo!
10.12.2019
      fotogaléria...

 
Hodina deťom s Hugom

Dňa 14.11.2019 sme v Základnej škole v Havaji a v obci Havaj zrealizovali zbierku pod názvom Hodina deťom. Vyzbierané peniaze pomôžu deťom z chudobných rodín, deťom v nemocnici a zdravotne postihnutým deťom. S maskou Huga a pokladničkou sme prešli všetky triedy a rozdávali sme kartičky s informáciami o tejto verejnej zbierke. Všetkým, čo prispeli, veľmi ďakujeme a tešíme sa z toho, že sú stále ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať deťom v núdzi. Bol to pre nás skvelý zážitok.
Matej Baršay a Miroslav Fedorišin, žiaci 9.ročníka ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za september a október

___ - od 12.11. (utorok)
___ - od 7:00 do 14:30 hod.
___ - vedúca ŠJ
8.11.2019

 
Jesenné prázdniny


30. október (streda) až 31. október (štvrtok).

Školské vyučovanie sa začne 4. novembra (pondelok).


25.10.2019

 
Šarkaniáda prvostupniarovZ dôvodu nepriaznivého počasia je Šarkaniáda dňa 28.10. zrušená. Nový termín oznámime v priebehu budúceho týždňa podľa počasia.


28.10.2019
P. učiteľky z I. stupňa

 
Meteorologická stanica

Dňa 24.10.2019 sme sa rozhodli v rámci fyziky navštíviť meteorologickú stanicu v Tisinci. Pán meteorológ, ktorý nás ochotne prijal, sa pozorovaniu počasia venuje už 36 rokov. Aj keď vyštudoval Strednú lesnícku školu, meteorológii sa venoval počas povinnej vojenskej služby a to sa mu tak veľmi zapáčilo, že si dal žiadosť a prijali ho práve na spomínanú stanicu za meteorológa.
Počas exkurzie nám ukázal meteorologickú búdku, kde boli rôzne teplomere na meranie teploty. Búdka je bielej farby, kvôli tomu, aby odrážala svetlo. Má zahnuté žalúzie vo vnútri aj vonku, kvôli tomu, aby sa tam nedostala voda, prach a nečistoty. Ešte sme mohli vidieť teplomer, umiestnený v zemi, ktorým sa meria teplota pôdy. Ukázal nám ako sa zachytávajú zrážky a meria ich objem. V tento deň bola dlho hmla kvôli tomu, lebo v noci bolo chladno a cez deň teplota výrazne stúpala. Za posledné dni bolo dlhodobo bezvetrie, preto vietor hmlu nerozfúkal a vonku bolo vlhko. Popísal nám jednotlivé meracie zariadenia a pozval nás dnu do svojej pracovne, kde sme spoločne cez internet podali správu do SHMÚ presne o 10:00.
Pán meteorológ nám dal na pamiatku zápisník, do ktorého si môžeme zapisovať meranie teploty ako budúci meteorológovia. Ďakujeme mu za skúsenosti, ktoré sme získali počas exkurzie.
Samuel Maliňak, ZŠ s MŠ Havaj, 7.ročník
      fotogaléria...

 
Jesenné hodiny biológie

Jesenné hodiny biológie v 6. ročníku bývajú zaujímavé a nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Navštívili sme havajského farmára Jána Skičku, ktorý chová domáce zvieratá pre vlastnú potrebu. Veľmi rád nás privítal vo svojom gazdovstve spolu so svojou manželkou. Chov domácich zvierat je jeho záľubou, ale pri holuboch môžeme hovoriť o chovateľskej vášni. Naši hostitelia nás prekvapili veľkou pohostinnosťou. Na prestretom stole v záhrade nechýbali domáce produkty. Nenechali sme sa zahanbiť a tak sme nasledujúce hodiny venovali ovociu a zelenine z našich záhrad. Pripravili sme si vlastné ovocné taniere a veselú zeleninovú desiatu obohatenú o bylinkové čaje. Tvorivé hodiny sa nám tak zapáčili, že po teoretickej hodine sme si zase pripravili rýchly banánový mliečny kokteil, čím sme si pripomenuli 16. október ako Svetový deň zdravej výživy. Už teraz sa tešíme na vášnivého rybára a včelára, aby naše hodiny boli zase pestrejšie a tvorivejšie.
šiestaci
      fotogaléria...

 
Lesnícky náučný chodník Čierna mláka

Cieľom jesennej exkurzie v rámci vyučovacích predmetov geografia a biológia bol lesnícky náučný chodník Čierna mláka, ktorý vedie z Bardejovských Kúpeľov.
Začiatok chodníka je v lokalite nad jazierkom. Má tvar „snehuliaka“, pozostáva z troch okruhov rôznej náročnosti. Vstup na chodník tvorí drevená vstupná brána s informačnou mapou, ktorá poskytuje základné informácie o chodníku. Jeho celková dĺžka je 4460 m, prevýšenie 290 m a má 18 tematických zastávok. Okrem nich sme na chodníku našli drevenú rozhľadňu na Zborovský hrad, kaplnku svätého Huberta, príšeru vystupujúcu z vôd jazierka pri Zimnej studni, či iné zaujímavé objekty. Samozrejmosťou boli lavičky na oddych, studničky i zrubové ohnisko.
Najväčšou odmenou pre 42 účastníkov exkurzie bol v piatok 18. októbra 2019 rozchod v kúpeľoch. Čaro pestrej farebnej jesene umocňovali teplé slnečné lúče a vôňa oblátok. Cestou domov sme sa zastavili vo Svidníku pri Pamätníku sovietskej armády, kde sme si pripomenuli 75. výročie Karpatsko – duklianskej operácie.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
 Šarkaniáda prvostupniarov

Tento rok sme vymenili dyňové lampáše za šarkany. To znamená, že naše tradičné dyňové popoludnie sa tento rok neuskutoční. Avšak nebuďte smutní, zábava vás (i nás) isto neminie. Pokúste sa zabezpečiť si lietajúce šarkany, či iné príšerky.
Stretneme sa v pondelok 28. októbra o 14:00 na školskom dvore. Veríme, že Pani Jeseň nás podporí vhodným počasím.
Nezabudnite na špekáčiky, chlieb a iné dobroty. Druhé dejstvo pondelkového stretnutia má názov Opekačka.
Predpokladaný "odlet" k rodičom je naplánovaný o 16.30 hod.
P. učiteľky z I. stupňa

 
Deň jablka

Zo správ našich žiakov:

V pondelok, 21.10. som sa do školy veľmi tešil. Bol to deň jabĺk. Celé vyučovanie bolo iné - skvelé a dokonca aj chutné. Jablkové hodiny boli veselé, pokusy zaujímavé. Na desiatu jablkový koláč, ktorý nám upiekla teta Aďa - v y n i k a j ú c i. Bol to výborný deň. Chcel by som taký deň stále!
Hugo Angelovič, 3. r.
Viac správ si môžete prečítať vo fotogalérii
      fotogaléria...
Ďalšie správy a fotografie sú v príprave.

 
V trojke

Nie, nie, na hodinách nesedávame len v laviciach. Násobilka, identifikovanie oznamov a správ, pokusy so vzduchom, vytváranie triedneho kútika živej prírody, maketa obce, vyrezávanie dýň bolo nie len učenie ale aj výborná kamarátska zábava, ktorá isto nekončí...
Tretiaci
      fotogaléria...

 
Tokajík – miesto tragédie

Ku každému ročnému obdobiu sa viažu rôzne pranostiky a prirovnania. Každý mesiac prináša so sebou významné svetové a medzinárodné dni. A každý deň je niečím výnimočný.
Pondelok - 14. október bol úplne iným pre žiakov prvého stupňa našej školy. Tí sa o druhej svetovej vojne síce neučia, no aj napriek tomu sa so svojimi triednymi učiteľkami a asistentkami vybrali do neďalekej obce Tokajík, hlboko poznačenej práve touto historickou udalosťou.
Mgr. A. Angelovičová
      fotogaléria...

 
Rodičovké združenie

___ - 21. október 2019 (utorok)
___ - o 13.30 hod. v jednotlivých ročníkoch

O 15.00 hod. stretnutie triednych dôverníkov v riaditeľni školy.
20.10.2019

 
„ U Andyho “

Veľká letná reklama tvorivým podujatiam v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola na Rádiu Regina východ dala podnet aj nám, aby sme sa zahrali na pravých umelcov.
Naše kroky viedli do Medzilaboriec 10. októbra 2019 v popoludňajších hodinách. V priestoroch múzea nás privítala milá lektorka a edukológička, ktorá sa nám venovala takmer 2 hodiny. V rýchlosti sme sa zoznámili s Andym Warholom, s jeho životom a tvorbou. Keďže v múzeu sme už viacerí boli, odpovede na otázky páni lektorky sme hravo zvládli. V ateliéri sme sa zoznámili s technikou Blotted line, ktorú Andy používal v 50. rokoch. Pripravili sme si vlastné recepty podľa jeho kuchárskej knihy. Použili sme pauzovací papier, akvarelový papier, redisové perá, čierny tuš, štetce a anilínové farby. Pracovali sme všetci podľa návodu pani lektorky. Táto výtvarná technika bola pre nás novou, ale zaujímavou a zábavnou. Zvládli ju všetci výtvarníci z krúžku Šikovníček. Do odchodu spojového autobusu sme mali ešte čas na prechádzku mestom.
Aj napriek momentálne veľkým obmedzeniam na ceste do Medzilaboriec odporúčame všetkým aspoň raz v živote navštíviť spomínané múzeum, lebo to za to stojí. Keďže múzeum navštevujú turisti z viacerých kútov Slovenska, Poľska, ale aj celého sveta, bolo by hanbou nepoznať to, čo máme priamo doma.
Šikovníci a PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Plenér = maľovanie v prírode

Bol 10 . október a spoza zahmlených Brusnickych kopcov sa pomaličky vygúľalo slniečko. Jeho jas a teplo umocňovali a dotvárali nádherné výjavy celej krajiny a motivovali malých umelcov k aktívnemu výtvarnému tvoreniu. Práce sa im veľmi vydarili a môžete si ich prezrieť nie len tu, ale aj v suteréne Mestského kultúrneho strediska v Stropkove a neskôr budú nainštalované v obci Brusnica.

Tretiačke Vladke Tupyovej gratulujeme k získaniu Ceny starostky obce Brusnica a prajeme jej ešte veľa krásnych výtvarných zážitkov!

Za výbornú výtvarnú reprezentáciu ďakujeme aj Dominike Pančurovej (4. r.), Adriánovi Pančurovi a Patrícii Palaščákovej (6. r.), Martine Škurlovej (8. r.) a tiež im želáme ešte veľa radosti z umeleckého tvorenia.
      fotogaléria...

 
Cezpoľný beh

Dňa 24. 9. 2019 sa uskutočnilo Pod vlekom v Stropkove okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Behu sa zúčastnilo 7 základných škôl : CZŠ sv. Petra a Pavla, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Konštantínova, ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ s MŠ Havaj 7 a ZŠ s MŠ Kolbovce a tri družstvá chlapcov stredných škôl: Gymnázium Stropkov, SOŠS a SOŠE. Zapojili sa aj žiaci našej školy v tomto zložení: Frederik Andrejco (8.r.), Ivan Zelinka (8.r.), Marta Drozdová (9.r.), Sofia Zavacká (8.r.) a Bianka Hrinková (6.r.).

Medzi jednotlivcami dievčat 2. miesto obsadila Sofia Zavacká.

Na 2. mieste sa taktiež umiestnilo aj družstvo našich dievčat vďaka 2.,6. a 8. miestu. Jednotlivci získali diplomy , družstvo diplom a pohár.

Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
Mgr. A. Gonosová
      fotogaléria...

 
Biela pastelka

Dňa 20.9.2019 sa v Základnej škole v Havaji a v obci Havaj uskutočnila zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím pod názvom BIELA PASTELKA. Organizátorom akcie je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS). Ako každý rok aj tentoraz sa na tom podieľali dve žiačky z 9. ročníka. BIELA PASTELKA vďaka týmto financiám pomôže napríklad pri výučbe samostatného pohybu s palicou alebo čítania a písania v Braillovom písme. Každý príspevok sme ocenili a odmenili bielou pastelkou (farbičkou).
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť tým, ktorí to potrebujú, hoci aj malou sumou peňazí.
Katarína Gramatová, žiačka 9.ročníka
      fotogaléria...

 
Testovanie 5

V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2019). Na stránke www.nucem.sk je zverejnený dokument Základné informácie k Testovaniu 5, ktorý spolu ďalšími organizačnými pokynmi a špecifikáciami testov nájdete na spomínanej stránke v časti Dokumenty na stiahnutie.

___Webová stránka Núcem - Testovanie 5 tu:
      odkaz na www...
___Základné informácie Tesovania 5 tu:
      odkaz na www...
13.9.2019

 
Prázdniny v školsko roku 2019/2020

______ - Ako najkrajšie začať školský rok?
______ - No predsa P R Á Z D N I N A M I !
______ - Nech sa páči - termíny:

Jesenné: 30. október (streda) až 31. október 2019 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok).

Vianočné: 23. december 2019 (pondelok) až 7. január 2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda).

Polročné: 3. február 2020 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2020 (utorok).

Jarné: Košický a Prešovský kraj – 2. marec (pondelok) až 6. marec 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 9. marca 2020 (pondelok).

Veľkonočné: 9. apríl (štvrtok) až 14. apríl 2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 15. apríla 2020 (streda).

Letné: 1. júl (streda) až 31. august 2020 (pondelok). Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020 (streda).

 
Obedy zadarmo a režim stravovania v školskej jedálni v školskom roku 2019/2020

V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase a to deň vopred, alebo do 8.00 h daného dňa.

Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia neposkytuje. Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočne režijné náklady, t.j. musí uhradiť príspevok za stravné v daný deň v plnej výške, čo činí 1,25€.

Na hradenie poplatkov za neodhlásenú stravu slúži depozit 20€, ktorý zákonný zástupca uhradí do konca septembra.

Nevyčerpaný depozit (zostatok z poplatku) bude vrátený vo forme preplatkov.

Telefonický kontakt na vedúcu ŠJ: 0918 579 310
5.9.2019

 


V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v telocvični školy.

2. septembra žiaci odchádzajú domov po slávnostnom privítaní v triedach, t.j.okolo 10.00 hod.
26.8.2019
      fotogaléria...

 
_________28. jún 2019 (piatok) - ukončenie školského roka


___08.30 – Slávnostné ukončenie školského roka - odovzdávanie riaditeľských pochvál (areál školy)

___09.30 – Odovzdávanie vysvedčení v triedach (odchod žiakov domov – cca o 10.00)

___Obed - žiak si v školskej jedálni prevezme balíček (suchý obed). Školský klub detí v prevádzke nebude.
26.6.2019

 
Ochrana života človeka a jeho zdravia

Pod týmto náročnejším názvom sme objavili veľmi zaujímavé vyučovanie. Naučili sme sa napríklad:
___-signál "Všeobecné ohrozenie",
___-ako postupovať pri úniku z budovy školy,
___-nasadiť si detskú ochrannú masku,
___-signál "Horí",
___-kde máme v škole hasiace prístroje,
___-telefónne čísla záchrany,
___-obsah lekárničky,
___-ošetriť drobné poranenia, uštipnutia hmyzom, vretenicou,
___-poznať jedovatého hada, jedovaté huby
___-orientovať sa v obci na základe dôležitých objektov,...
Bolo to naozaj nezvyčajne zaujímavé učenie.
1. + 2.
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za máj, jún

___ - 24.6.(pondelok) - 27.6.2019(štvrtok)
___ - od 7:00 do 14:30 hod.
___ - vedúca ŠJ
21.6.2019

 
Park zvierat (alebo návšteva ZOO)

...nuž a naša posledná prírodovedňácka výprava viedla do síce malého, no na množstvo zvieratiek veľmi početného Parku zvierat v Stropkove.

Tak, ako každú stredu počas celého šk. roka, nebolo to inak ani dnes. Všetko bolo super. Počasie vybavené (teda nádherné slnečné), nálada výborná, deti natešené. Mohli sme teda vyraziť.

Autobusovým spojom sme sa odviezli do Stropkova. Aby sme si chvíľočku oddýchli,našou prvou zastávkou bolo detské ihrisko. Tu sme sa pohojdali, ponaháňali, povozili na kolotoči a samozrejme dostatočne vykričali, aby sme pri obhliadke zvierat dokázali byť opäť pokojní. To už nasledovala druhá- najdôležitejšia zastávka – prehliadka samotného Parku zvierat. Tu sme mali možnosť pozorovať napr. káčera s kačicami, moriakov,opice, nutrie, poníka,... pokračovanie vo fotogalérii.
A. A.
      fotogaléria...

 
„ Z chyži do chyži “

Tradičné remeslá vo dvoroch usadlostí

Cez víkend 15.-16. júna 2019 sa vo Svidníku konal už 65. ročník Slávností kultúry Rusínov – Ukrajincov Slovenska. Prijali sme pozvane Mgr. Anny Knežovej, folkloristky a hlavnej scenáristky a režisérky folklórno – etnografického programu v skanzene pod názvom Program prekvapení s MARKOU MAČOŠKOVOU - Z chyži do chyži.

V sobotu 15. júna, presne na obed, stretli sme sa v priestoroch skanzenu, kde nás očaril pohľad na množstvo ľudí v krojoch. Po generálke na silnom slnku, program oficiálne začal o 15.00 hodine. Na hlavnom pódiu sme v doprovode detí privítali legendu folklórneho umenia a našu rodáčku z Potôčkov - Máriu Mačoškovú. V úvodnom programe sa odprezentovali všetky účinkujúce súbory a školy a na mladú lipu sme uviazali 65 farebných stúh, ako symbol 65. výročia festivalu... pokračovanie vo fotogalérii.
Júlia Vageľová, 7. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
FALCK – stanica záchrannej zdravotnej služby v Havaji

V rámci hodiny biológie sme sa na druhý pokus dostali k záchranárom Falcku. Odborný výklad s názornými ukážkami nám urobili dvaja sympatickí mladí záchranári. Ukázali nám celú ich výstroj, záchranné vozidlo a prístroje, ktoré používajú na výjazdoch pri záchrane ľudských životov. Mohli sme si vyskúšať prevoz na vozíku, ležanie na lôžku ... Dali sme si znehybniť pomocou dláh hornú končatinu. Boli k nám veľmi milí. Ich práca je naozaj veľmi ťažká, vyžaduje si fyzickú a psychickú kondíciu. Určite ich netreba zneužívať, lebo práve kvôli nejakej našej srande môže niekde niekto zomrieť. Ďakujeme za krásny zážitok!
Júlia Vageľová, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Mladý záchranár SČK

V stredu 5.6.2019 sme sa zúčastnili súťaže Mladý záchranár SČK. Všetky súťažné družstva sa stretli na námestí SNP v Stropkove. Niečo sme si zopakovali a po prezentácii a otvorení sme začali súťažiť.
Súťaž pozostávala zo 4 stanovíšť. Na prvom sme riešili vedomostný test, ktorý sme hravo zvládli. Druhé stanovište bolo jedno z najťažších. Museli sme predviesť kardiopulponálnu resuscitáciu u dieťaťa a dospelého človeka. Na treťom a štvrtom stanovišti sme museli poskytnúť 1. pomoc pri krvácaní z nosa, ošetriť krvácanie na hornej končatine a dať poraneného do stabilizovanej polohy. Po súťaží sme za odmenu dostali výbornú bagetu a malinovku v bagetérii Zelený sen. Pri vyhlasovaní výsledkov sme boli trochu sklamané, lebo od víťazstva nás delilo len zopár bodov. Samozrejme v bežnom živote nejde o výhru, ale o to, či vieme poskytnúť 1. pomoc v prípade potreby. My sme sa o tom naživo presvedčili pred rokom, keď sme zachraňovali spolužiačku v lese. Zo súťaže sme odišli s dobrým pocitom a novými skúsenosťami.
Poďakovanie patrí Územnému spolku SČK vo Svidníku za super akciu, našej pani učiteľke Komišákovej, nášmu super družstvu v zložení Zuzana Vasilenková, Katarína Gramatová, Júlia Vageľová, Sarah Viňarská, Sofia Zavacká a taktiež ďakujeme našej fotografke, náhradníčke aj podpore Kamile Bandiovej.
Júlia Vageľová, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Ako začali oslavu dňa detí najmladší?

Za zatvorenými dverami triedy na nich čakalo takéto prekvapenie: krásna výzdoba, melónový ohňostroj, veselé čiapky, šašovské píšťalky, balíček dobrôt, chutná bábovka, banánové koláčiky, voda citrón-mäta-báza a spoločný brazílsky tanec.

A čo potom? Súťaženie na zábavných stanovištiach všetkých učiteľov a na záver "rozbíjačka v bufete" (nákup dobrôt za vysúťažené body).
1. + 2.= šťastný úsmev + zábava .
      fotogaléria...

 
Poldeň v múzeu

12. júna žiaci 1. - 4. ročníka absolvujú interakrívne poznávanie života v minulosti formou remeselnej činnosti. Po prehliadke expozícií v Hanušovskom kaštieli absolvujú prácu s hlinou, medeným drôtom, tkanie na malých krosienkach, lukostreľbu a možno i iné, zatiaľ nám neznáme činnosti.
Zraz všetkých žiakov je o 7.30 hod v škole a predpokladaný príchod späť do školy je naplánovaný o 14.30 hod.
Dôležité:
 • tabletky na cestovanie užiť včas pred cestou,
 • vziať si väčšiu desiatu (t.j. vrátane obeda), pitie, primerané vreckové a nezabudnúť na bezpečné a vhodné správanie.
  11.6.2019

   
  Atletická olympiáda

  7. jún 2019 (piatok)

  Súťažíme v areáli školy v nasledujúci disciplínach a kategóriach:
 • Žiaci 1. - 4. ročníka: beh na 50 m, beh na 300 m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta.
 • Žiakci 5. - 9. ročníka: beh na 60 m, beh na 300 m, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, skok do diaľky.
 • Kategórie: Chlapci / Dievčatá: 1. a 2. roč., 3. a 4. roč., 5. - 7. roč., 8. a 9. roč.
 • Dôležité: vhodné športové oblečenie a obuv, šiltovka (ochrana pred slnkom), desiata, pitie a športové správanie.
  6. 6. 2019
        fotogaléria...

   
  Medzinárodný deň detí v škole

  Oslava dňa detí bude u nás v škole priebehať formou zábavných súťaži v piatok 31. mája v čase vyučovania. Zabávať sa budeme za každého počasia.

  So sebou: desiatiu, pitie a CHUŤ sa BAVIŤ. Samozrejme vhodné športové oblečenie na seba. (Vstup do telocvične len v čistej obuvi na telesnú výchovu).
  29.5.2019
        fotogaléria...
        fotogaléria...

   
  Balón

  Vraj najlepšie, čo ľudia vymysleli, je balón. Napísal to pán spisovateľ Štefan Moravčík.
  Chceli sme sa teda o tom presvedčiť aj my - prváci. Najprv sme si o ňom na hodine SJL prečítali zaujímavý text. Keďže nám to šlo ako po masle, za odmenu sme si s ním v triede poodbíjali. Potom sme si vyskúšali jeho nafukovanie a následne vypúšťanie vzduchu, ktoré bolo samozrejme oveľa jednoduchšie a balóny lietali po triede jedna radosť. Vyskúšali sme si aj balónikové pískanie. Konečne sme mohli vyskúšať niečo, čo za bežných okolností lezie všetkým dospelým na nervy. Nechýbala ani súťaž v nafukovaní balóna. Vyhral ten, komu praskol balón ako prvému. Zvíťazil Matej (a vôbec sa nezľakol) . Keď však pani učiteľka ohlásila koniec zábavy, tak sme sa všetci nafúkli - ako ináč- ako balóny! Netrvalo to našťastie dlho. Nasledovala VYV a to sme už nasadali do lietajúcich balónov a z výšky sledovali Havajské krásy.
  Tak, čo poviete?
  Podľa nás je to naozaj pravda. Neveríte? Pozrite sa teda na naše tváre . Koľko úsmevu, radosti a zábavy nám priniesol do triedy jeden obyčajný balón ...
  Prváci
        fotogaléria...

   
  Hasičská stanica Stropkov

  V pondelok 29. apríla 2019 sme v rámci hodín chémie navštívili Hasičskú stanicu v Stropkove. Hasiči nás privítali a ukázali nám hasičskú techniku, ktorú používajú na záchranu životov a majetku obyvateľov. V hasičskom aute popísali jednotlivé stroje a náradia. Počas 24 hodinovej služby sa riadia denným harmonogramom. Práca hasičov je náročná. Keď nám vysunuli dlhý rebrík do výšky, pochopili sme, že nie hocikto môže byť hasičom. Pri práci riskujú svoj život, zasahujú vo výškach a s chladnou hlavou zasahujú pri vážnych dopravných nehodách. Pri zásahu musia mať oblečené ťažké oblečenie na svoju ochranu, ohňovzdorné ťažké topánky, prilbu na hlave, hrubú bundu. Na chrbte nesú zásobu kyslíka. Okrem toho pracujú s ťažkou technikou aj niekoľko hodín. Sú veľmi odvážni a zachránili už nejeden ľudský život, za čo im zo srdca ďakujeme.
  Kamila Bandiová, Júlia Vageľová, Sarah Viňarská, 7. ročník
        fotogaléria...

   
  Sokoliarstvo

  V pondelok 29. apríla 2019 sme v rámci biológie, Apríla mesiaca lesov a Dňa Zeme zavítali do Kaštieľa v Stropkove. V rytierskej sále kaštieľa nás privítala pani lektorka Mgr. Jana Slivková a pán sokoliar Ing. Róbert Gostič. Pán sokoliar sa chovu dravých vtákov venuje štyri roky. Tohto mäsožravého dravca, ktorého doniesol so sebou, chová jeden rok a používa ho na lov. Práve kvôli tomu musel absolvovať poľovnícke skúšky a je členom Slovenského poľovníckeho zväzu. Počas celej prezentácie a diskusie na tému „ Sokoliarstvo “ sme mohli sokola držať na ruke, čo bolo pre nás veľmi zaujímavé a prínosné. Získali sme veľa informácií o chove dravého vtáka od jeho útleho detstva, za čo organizátorom tohto podujatia ďakujeme.
  Maroš Malaťak, Ivan Zelinka a Dávid Baršay, žiaci 7. ročníka
        fotogaléria...

   
  BIO olypmpiáda

  25. apríla 2019 sa v priestoroch CZŠ v Stropkove uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. V kategórii D súťažili šiestaci a siedmaci zo základných škôl okresu Stropkov a Svidník. V prakticko-teoretickej časti súťaže si svoje vedomosti a praktické zručnosti zmerali žiačky 7. ročníka Kamila Bandiová, Júlia Vageľová, Sofia Zavacká a Sarah Viňarská. Všetky štyri súťažiace sa stali úspešné riešiteľky. Najlepšie umiestnenie v celkovom hodnotení dosiahla Kamila Bandiová, umiestnila sa na peknom 3. mieste v silnej konkurencii rovesníkov. Gratulujeme!
  PaedDr. Anna Komišáková
        fotogaléria...

   
  Slávik Slovenska – školské kolo

  Vo štvrtok 2.5. 2019 sa v našej škole rozozvučali hlasy našich slávikov, pretože sa konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Všetci vieme, že práve slávik je drobný tvor, ktorý je symbolom spevavosti. Naši súťažiaci vystúpili v troch kategóriách, kde zaspievali jednu pieseň podľa vlastného výberu a jednu pesničku zo Spevníčka SS 2019.
  _________Vyhodnotenie súťaže :
  ___I. kategória
  ___1. miesto Svakusová Simona
  ___2. miesto Suváková Marianna
  ___3. miesto Vageľová Natália, Škurla Šimon
  ___cena poroty: Jančišin Matej
  ___
  _________II. kategória
  ___1. miesto Gundzik Dominik
  ___2. miesto Jančišinová Ema
  ___3. miesto Macková Diana
  ___cena poroty: Oleárnik Denis
  ___
  _________III. kategória
  ___1. miesto Vageľová Júlia
  ___2. miesto Vasilenková Zuzana
  ___3. miesto Hegedὕsová Vanesa

  Víťazi školského kola Svakusová Simona, Gundzik Dominik a Vageľová Júlia budú reprezentovať našu školu na okresnom kole v Stropkove dňa 14.5.2019 . Držíme palce. Nech vám to super spieva!

  Slávik Slovenska – okresné kolo

  Vyhodnotenie súťaže :
  ___I. kategória 3. miesto Svakusová Simona
  ___II. kategória 2. miesto Gundzik Dominik
  ___III. kategória 1. miesto Vageľová Júlia

  Našim speváčikom za pekné výkony a reprezentáciu gratulujeme a ďakujeme. Poďakovanie patrí aj učiteľovi SZUŠ v Stropkove Dominikovi Fabricimu za hudobný sprievod. Julke držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 30.5.2019 v PKO Prešov.
  Mgr. Andrea Gonosová
        fotogaléria...

   
  MS v hokeji

  Majstrovstvá sveta v hokeji boli v našej triede každodennou témou. Chlapci hodnotili jednotlivé zápasy náruživo a kriticky, tak ako sa na správnych fanúšikov patrí. Z prestávok sme hokej presunuli na vyučovanie:
  ___Na hudobnej výchove sme sa naučili pieseň Hokejová od Kandráčovcov. Je dlhá, ale vďaka skvelej obrázkovej prezentácii so zvukom sme ju zvládli výborne.
  ___Na slovenskom jazyku nás bolo opäť počuť do ďaleka. Učivo o zvolacích a želacích vetách nám išlo jedna radosť. No, kto by si už schuťou nezakričal:"Do toho! Goooool! Slovenskooooo!..."
  ___Hodina prvouky a výtvarnej výchovy boli o našom štáte, vlajke, štátnom znaku a jeho praktickej výtvarnej realizácii na drese.
  ___Telesná výchova = hokejka, bránka, goooool!
  _____________________Jednoducho povedané: "Žijeme hokejom."
  Druháci
        fotogaléria...

   
  Budiš na tréningoch Športovej akadémie Mateja Tótha

  O pitný režim Šamťákov je už postarané. Na každom tréningu je s nami Budiš.

  Športová akadémia Mateja Tótha sa u nás blíži k záveru. Vďaka projektu O2 Dobrá vec sa tohto projektu zúčastnilo 20 žiakov 1.-4. ročníka bezplatne. Pomocou všestrannej prípravy si vytvárali a zdokonaľovali pohybové základy. Ešte ich čaká tretie, záverečné testovanie, ktorého výsledky budú opäť prístupné rodičom na webovej stránke akadémie. Zároveň v čase letných prázdnin budú rodičom zaslané aj spacované výsledky všetkých troch testovaní dieťaťa.

  Benefity od ŠAMTu, ktoré sme si celý rok užívali:
  ___ - návšetva Mateja Tótha v našej škole,
  ___ - každé dieťa tričko,
  ___ - sada pomôcok (môžeme používať aj na hodinách TEV),
  ___ - tréning pre 20 žiakov - 2 hodiny týždenne,
  ___ - pitný režim na tréningy pre každé dieťa - minerálka Budiš,
  ___ - odborné školenia trénera aj s účasťou Mateja Tótha,
  ___ - odborná metodika a tréningový program (vypracovali:tréner a fyzioterapeut M. Tótha, detská psychologička)
  ___ - ústretovosť a odborné poradenstvo pri akejkoľvek požiadavke voči akadémii.

  Keďže ŠAMT sme vyhrali na jeden školský rok, v budúcom školskom roku už tieto tréningy nebudú bezplatné. Máme však nárok na zvýhodnenú cenu t.j. nie 24€, ale poplatok na jeden mesiac bude 16€/žiak. Možno by čiastočne prispeli sponzori, obce,...

  Viac informácii o Športovej Akadémii Mateja Tótha najdete na
        odkaz na www...
  Dalšie informácie nájdete tiež na
        odkaz na www...

  P.S. Trénujeme do konca školského roka. Po ukončení tretieho testovania si urobíme športové popoludnie s opekačkou.
  R. Široká
        fotogaléria...

   
  Danka a Janka

  Našim rodičom sú Danka a Janka veľmi známe, ale vďaka nášmu čítaniu knihy o Danke a Janke si opäť zaspomínali na svoje školské časy. Na súdružky učiteľky, pionierov, na prvomájový sprievod. My sme sa naoplátku zoznámili s bývalými osloveniami, pomenovaniami i tradíciami.
  Príbehy Danky a Janky sa nám veľmi páčili, boli nášmu srdcu skutočne blízke. Dokonca máme v triede sestričky dvojičky, ktoré sa na Danku a Janku aj celkom podobajú a zažili sme s nimi už nemálo zaujímavých zážitkov.
  Samotné čítanie bolo super. Po každej prečítanej kapitole nás čakali pracovné listy s úlohami. Za ich správne a tvorivé riešenia sme získavali body. Po dočítaní celej knihy, vyhodnotení všetkých pracovných listov, čitateľských denníkov prišlo na rad dlhoočakávané odmeňovanie. Hlavná cena - DEŇ BEZ DOMÁCICH ÚLOH (kedykoľvek použiteľný poukaz) - bol udeľovaný takto:
  ____________TOP čitateľ - 4 poukazy (najvyšší počet bodov)
  ____________zlaté pásmo - 3 poukazy (99-90% úspešnosť),
  ____________strieborné pásmo - 2 poukazy (89 - 80% úspešnosť)
  ____________bronzové pásmo - 1 poukaz (79-70% úspešnosť).
  Druháci
  Chválim všetkých žiakov za odhodlané nasadenie pri čítaní a plnení úloh. Každodenná prítomnosť Danky a Janky v škole nás všetkých obohatila a veľa naučila. A na záver by som chcela citovať našu Dašku, ktorá pri vracaní knihy do školskej knižnice povedala:
  ___ "Danka a Janka mi budú riadne chýbať. Už som si na nich zvykla."
  Mgr. R. Široká
        fotogaléria...

   
  Moja mamička

  Moja mamka je najkrajšia na svete. Naozaj. Pozrite, ešte aj jej portrét sa mi vydaril skvelo.
  Maliari z dvojky
        fotogaléria...

   
  Veľkonočné tradície

  Maľovanie veľkonočných vajíčok je tradícia nášho kraja, avšak už v málo rodinách je bežnou. Preto sme sa rozhodli priblížiť túto veľkonočnú tradíciu naším najmladším ročníkom. Predstavili sme tie naše "najľudovejšie tradície" - maľovanie voskom a farbenie cibuľovými šupkami. Tvorivá dielňa mala úspech, každý pár rúk sa s veľkým zanietením usiloval vytvoriť čo najvydarenejšiu kraslicu.
  p. učiteľky: Angelovičová A., Paličková A., Široká R.
        fotogaléria...

   
  Veľkonočný ježko z obilia

  Pozrite, akých krásnych ježkov sa nám podarilo vypestovať.
  Celý postup práce sme si prečítali v našej, druháckej čítanke. Počas realizácie sme vymysleli aj malé zlepšováky. Napríklad, miesto vaty sme použili piliny a aby sa pšeničné pichliače nemuseli predierať hustou nylonkovou pančuchov, nastrihali sme do nej dierky, alebo pančuchu poriadne rozstrihli. Ježkom sa v našej slnečnej triede darilo výborne. Do veľkonočných sviatkov krásne podrástli a mohli ísť s nami domov.
  Popri ježkoch sme sa venovali aj pestovaliu byliniek. Hlina, semienka, rastlinka, siatie, polievanie, pozorovanie - hodiny prvouky boli veľmi zaujímavé.
  Pestovatelia z dvojky
        fotogaléria...

   
  Triedne rodičovské združenie

  ___ 29. apríl 2019 (pondelok)

  Čas: podľa pokynov v žiackej knižke.
  Miesto: v jednotlivých triedach.


   
  Veľkonočné prázdniny


  18.4. - 23.4.2019


  Začiatok vyučovania po prázdninách: 24.4.2019 (streda)
  17.4.2018

   
  Chemická show

  Dňa 15.4.2019 sme v našej škole privítali pani chemičku s jej pomocníkom. Prišli k nám až z Levíc, z OZ Spoznávaj vedu. Ukázali nám mnoho zábavných chemických aj fyzikálnych pokusov. Bolo to veľmi poučné a zaujímavé. Vyrobili sme si sopku, raketu, plameň na ruke, pískajúcu slamku... Ukázali sme si ako roztrhnúť špagát iba pomocou rúk. Niektoré pokusy boli nebezpečné, preto nás upozornili, že ich nemáme skúšať doma.

  Postup ako si vyrobiť pískajúcu slamku:
  Vyrovnajte si stranu slamky, na ktorej nie je ohybná časť. Koniec zostrihnite do špica a práca je hotová. Dá sa využiť aj ako hudobný nástroj.
  Tomáš Bandi, 3. ročník
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za marec

  ___ - 15.4.(pondelok) - 17.4.2019(streda)
  ___ - od 7:00 do 14:30 hod.
  ___ - vedúca ŠJ
  12.4.2019

   
  Zápis do 1. ročníka

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 Vám oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční 10.apríla 2019 o 14,30 hod. v budove základnej školy.
  Prosíme rodičov, aby si k zápisu dieťaťa doniesli občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Po tomto termíne je možné dieťa zapísať v kancelárii zástupcu riaditeľa školy do 30.4.2019.
  27.3.2019

   
  Bardejov

  21. marca 2019 sme spoznávali historické centrum mesta Bardejov, ktoré je zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Navštívili sme aj neďaleké kúpele. V Bardejovských Kúpeľoch sme ochutnali vodu z ľudového liečivého prameňa, tradičné oblátky a spoznali kráľovnú Sisi.
  účastníci zájazdu z 1.-9. ročníka
        fotogaléria...

   
  Voda

  22. marca 2019 sme pri príležitosti Svetového dňa vody počas veľkej prestávky v škole rozdávali spolužiakom pitnú vodu ako nápoj z vodovodu, ktorý je lacný, zdravý a dostupný. O pitie vody mali záujem viac žiaci z 1.-3. ročníka ako starší žiaci.
  siedmaci
        fotogaléria...

   
  Ako sme vyčistili potok

  V týždni, keď si na celom svete ľudia pripomínajú dôležitosť vody pre život, sme sa rozhodli stráviť 2 hodiny pri vode a pomôcť prírode. Vyzbierali sme odpadky okolo Polianskeho potoka v Havaji. Boli sme rozdelení do dvoch tímov. V 1. tíme boli: Paťka, Adriánka, Renáta a pani učiteľka. V 2. tíme boli: Adrián, Denis, Tomáš a Terezka. Nazbierali sme 4 plné vrecia odpadu, ktorý sme odniesli k obecnému úradu. Okrem odpadkov sme našli modré jarné kvety pod názvom scila dvojlistá a prázdne ulity slimákov. Pri družstve sme našli lebku diviaka, ktorý mal obrovské očné zuby. Objavili sme aj podbeľ liečivý pri vode a naučili sme sa hádzať žabky do vody. Za odmenu sme od učiteľky dostali malinové a kiwi havajské malinovky.
  Adriána Tupyová a Patrícia Palaščaková, 5. ročník
        fotogaléria...

   
  Obal na knihu

  Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne je to od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Práve spomínaný Hačavský je s marcom spojený i inak. V tento mesiac sa narodil i zomrel. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.
  Aby to nebola iba fráza, že Marec je mesiacom knihy, chceli sme si knihu pripomenúť aj na hodinách výtvarnej výchovy. So siedmakmi sme na internete vyhľadali dôvod jej oslavy. V školskej knižnici si každý vyskúšal urobiť novinový obal na knihu. Keďže knižnica je miestom živým, okrem čítania kníh si siedmaci pozreli aj DVD film pod názvom „Bol raz jeden život“. Niekedy igelitový obal na knihu, či zošit nebol samozrejmosťou, preto sa robili obaly z baliaceho papiera. Tie si zase ôsmaci na výtvarnej výchove vyrobili a ľubovoľne vyzdobili. Výstavka obalov zdobí chodbové priestory školy. Okrem zhotovenia obalov bola hodina výtvarnej výchovy u piatakov obohatená aj o zaujímavé čítanie z detských časopisov. Šiestakov zase potešila tvorivá dielňa výroby pozdravov k MDŽ práve v školskej knižnici. Vrcholom oslavy knihy bola hodina výtvarnej výchovy so štvrtákmi. Pre nich školská knižnica má osobitné čaro, lebo tu sa dajú hrať hry, ležať na koberci, čítať na gauči, môžu pozerať rozprávku, rozprávať sa o zaujímavej knihe a kresliť do obľúbených časopisov.
  A čo dodať na záver? Ako hovorí Mark Twain: „Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“
  PaedDr. Anna Komišáková
        fotogaléria...

   
  Riaditeľské voľno

  Základná škola s materskou školou Havaj 7 v zastúpení riaditeľom školy Ing. Paličkom Alexandrom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z., § 150 ods. 5 a v zmysle Organizačného pokynu č. 3/ 2017 Obvodného úradu Prešov – odbor školstva oznamuje, že dňa 29.3.2019 (piatok) udelí riaditeľské voľno pre žiakov školy z organizačných dôvodov.
  27.3.2019

   
  Ako išlo vajce na vandrovku

  To, že vyučovanie v našej škole môže mať rôzne formy a podoby, sme ukázali už nie raz. Dnes sme si deň v prvom ročníku spríjemnili tematickým vyučovaním s názvom: „Ako išlo vajce na vandrovku“.
  Hneď prvú hodinu - slovenského jazyka - sme odštartovali vypočutím a následne rozhovorom o vandrovaní veselého vajíčka. Na druhej hodine sa z detí stali malí ilustrátori a každý vytvoril jednoduchú kresbu k príbehu. A to už zazvonilo na hodinu matematiky, na ktorej mali tzv. vajíčkové počítanie. Príklady boli zamerané na sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez desiatku.
  Keďže im to šlo veľmi dobre, nasledovalo to najpríjemnejšie. (Pardon - najchutnejšie). Po dopočítaní príkladov si totiž každý z detí vyskúšal do misky rozbiť z domu prinesené vajíčko....a to sa už zo všetkých stali malí kuchári. Na panvici sme prepražili trochu masla, pridali vajíčka, vareškou ich poriadne premiešali a desiata bola hotová. K chutnej praženici sme si dali čerstvý chlebík a takto posilnení pustili sme sa po prestávke do tvorenia na hodine výtvarnej výchovy. Stačili farebné papiere, lepidlo, nožnice, voskovky a vtáčie hniezda ( samozrejme aj s vajíčkami) zdobili nástenku našej triedy.
  Tento deň bol veľmi príjemný.
  Prváci
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za február

  ___ - 12.3.(utorok) - 15.3.2019(piatok)
  ___ - od 7:00 do 14:30 hod.
  ___ - vedúca ŠJ
  12.3.2019

   
  Celeste Buckingham potešila deti s mentálnym postihnutím

  „Z remesla sa dá pozdvihnúť k umeniu. Z fušovania nikdy.“ Johann Wolfgang von Goethe

  V piatok 1. marca 2019 som sa spolu so svojou mamkou Miroslavou Jancurovou zúčastnila veľmi peknej akcie, ktorej organizátorom bola SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou. Akcia sa niesla pod názvom DEŇ REMESIEL 2019 SOŠD - Vranov nad Topľou a jej program bol naozaj veľmi bohatý.

  My sme sa tejto veľmi milej akcie zúčastnili na pozvanie Milana Krajňáka. Je to rezbár, ktorý je známy nielen svojimi nádherným dielami z dreva, ale aj dobrým a veľkým srdcom, ktorým pomáha najmä slabým. Okrem ukážok 35 remeselníkov nás čakal veľmi bohatý kultúrny program, vernisáž drevených plastik, ukážka výroby gitár, prezentácia Slovenských opálových bani a tvorivá dielňa DÚHA - deti s mentálnym postihnutím. A práve kvôli ním precestovala Celeste Buckingham celé Slovensko. ...viac vo fotogalérii...
  Karolína Jancurová, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
        fotogaléria...

   
  Karneval na Havaji

  Dňa 28. februára 2019 sa v našej škole odohral dlho očakávaný karneval. Všetci žiaci školy sa na túto slávnosť pripravovali počas učenia a iných aktivít v škole i mimo nej.
  V deň karnevalu sa takmer všetci vyobliekali do masiek z rôzneho materiálu. Žiaci z nižších ročníkov mali individuálne masky, ktoré im pomohli zhotoviť rodičia. Boli to rôzne nápady ako hodiny, kaktus, tank, búrka, Spievanka, ovečka a iné stvorenia. Naopak, žiaci z vyšších ročníkov pracovali spoločne na kolektívnych maskách. My, deviataci sme si pripravili veľkú masku pod názvom Čínsky festival. Nebolo jednoduché ju vytvoriť, ale dokázali sme to! Za naše úsilie sme získali 1. miesto a chutnú tortu. Veľa pekných masiek bolo odmenených vecnou cenou a všetky kolektívne masky dostali sladkú odmenu v podobe domácich koláčov. Tie pripravili šikovné mamy z rodičovskej rady. Po prehliadke a ocenení masiek sme sa zabávali na diskotéke. O výbornú zábavu sa postarali učiteľky z I. stupňa. Potešil nás aj chutný obed v školskej jedálni, obložené žemle, keksíky, tombola a metlový tanec. V tombole vyhral iba ten, kto mal pri kupovaní šťastie na výherné lístky.
  Karneval bol skvelý a pre nás deviatakov výnimočný, keďže bol posledný na tejto škole. Verím, že sa všetkým žiakom našej školy páčil, lebo my sme si ho poriadne užili.
  Monika Minková, 9. ročník
        fotogaléria...

   
  Dejepisná olympiáda

  Dňa 14.2.2019 sa na Základnej škole Mlynskej v Stropkove uskutočnil 11.ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj 7, ZŠ s MŠ Bukovce, CZŠ sv. Petra a Pavla, ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Konštantínova. Olympiádu slávnostne otvoril pán riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár. Predsedníčkou okresnej komisie bola Mgr. Mariana Rusnáková a jej členmi Mgr. Jarmila Fedoríková a Mgr. Andrea Gonosová. Súťaž pozostávala v riešení didaktických a monotematických testov. Časový limit pre vyriešenie úloh dejepisného testu bol maximálne 90 minút. Test obsahoval 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.

  Našu školu reprezentovalo desať žiakov v týchto kategóriách:
  kategória C: (9. ročník) Katarína Kakarová, Mária Zavacká, Monika Minková
  kategória D: (8.ročník) Katarína Gramatová
  kategória E: (7.ročník) Bandiová Kamila, Vageľová Júlia, Zavacká Sofia, Sarah Viňarská kategória F: (6.ročník) Emka Jančišinová, Samuel Maliňak

  Žiačka Júlia Vageľová obsadila vo svojej kategórii tretie miesto. Srdečne blahoželám. Všetkým súťažiacim žiakom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.
  Mgr. Andrea Gonosová

   
    Karneval je presunutý na 28. februára z dôvodu predĺženia prác na rekonštrukcii podlahy telocvične.
  7.2.2019

   
  

   
  Chrípkové prázdniny

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 oznamuje, že z dôvodu náhleho zvýšenia chorobnosti a neprítomnosti žiakov v základnej a materskej škole prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 14.2.2019 do 15.2.2019 /vrátane/ v ZŠ s MŠ Havaj 7. Prerušenie bolo konzultované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku dňa 13.2.2019.
  Ing. Palička Alexander, riaditeľ ZŠ s MŠ Havaj 7

   
  Muffiny z dvojky

  Ahoj kamaráti!
  Dnešok sme si poriadne zaslúžili a užili.
  Už minulý týždeň sme sa v triede s tetou Aďou a pani učiteľkou dohodli, že si na desiatu upečieme muffiny. A aby sme sa dnes matematikou a slovenčinou nezaoberali, dohodli sme sa, že každý z nás do piatku získa minimálne tri 1, alebo 2 z rýchleho počítania, či správneho písania i/ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach. Záver získavania výborných známok bol v dnešný deň pečenia. Úvodná hodina patrila záverečnému preskúšaniu našich znalostí v daných oblastiach. Na 99% sme to zvládli na 1* a tak "Huraaa do pečenia!"
  Pekári z dvojky
  12.2.2019
        fotogaléria...

   
  Hudobná tvorivá dielňa

  V pondelok 11. februára 2019 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Havaj v čase od 12.00 – 15.00 uskutočnila Hudobná tvorivá dielňa pod vedením Mgr. Anny Knežovej, vedúcej FS Stropkovčani a dlhoročnej vedúcej FS Stropkovčan. Žiaci, ktorí majú kladný vzťah k hudbe, ale najmä k spevu sa predviedli jednou ľudovou (slovenskou, rusínskou alebo šarišskou) piesňou v sólo alebo skupinovom prevedení. Cieľom tejto akcie bolo nielen spríjemnenie fašiangového popoludnia, ale aj podchytenie šikovných a talentovaných deti. Účasť detí bola naozaj hojná a piesňový repertoár pestrý.
  Ďakujeme tete Anke za čas, ktorý si na nás našla a našim talentovaným deťom za naozaj krásny spev.
  Mgr. A. Angelovičová
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za január

  ___ - 11.2.(pondelok) - 14.2.2019(streda)
  ___ - od 7:00 do 14:30 hod.
  ___ - vedúca ŠJ
  11.2.2019

   
  Výskum

  Dnes sa nám časť triedy zmenila na výskumné laboratórium. Našim cieľom bolo zistiť, ktoré látky sa vo vode rozpúťajú. Dohodli sme si postup, zrealizovali ho, zapísali výsledky a celý výskum vyhodnotili. Takáto vedecká práca nás veľmi zaujala. Na budúce pokračujeme.
  Výskumníci z dvojky
        fotogaléria...

   
  Zdravá výživa

  Cieľom praktickej hodiny biológie v 7. ročníku je poukázať na zdravú výživu ako súčasť zdravého životného štýlu. Okrem významu, stavby a ochorení jednotlivých sústav ľudského tela sa venujeme aj praktickým aktivitám. Jednou z nich je vlastná príprava obložených chlebíkov v školskej jedálni. Príprava pozostáva od plánovania, cez nakupovanie, prípravu a konzumáciu. Tu žiaci vidia, že takáto desiata počas dňa v škole je rýchla a chutná. Pri téme tráviaca sústava poukážeme aj na konzumáciu alkoholu, energetických nápojov, chipsov a ekonomickú stránku nápojov v plechovkách, či vákuovo baleného pečiva.
  PaedDr. Anna Komišáková
        fotogaléria...

   
  

   
  Zimná krajina

  Hodiny výtvarnej výchovy priamo v prírode sme spojili s biológiou a informatikou. Na stvárnenie zimnej krajiny sme použili rôzne formy, metódy a aj výtvarné techniky. Hrejivé slnečné lúče, mrazivé počasie a kopce snehu nás vytiahli na havajské kopce. Sane nám viac slúžili na opaľovanie ako na sánkovanie, pretože sneh nám bol po kolená a sane v ňom rýchlo zapadli. Terezkin klzák nás vozil po nami vyhladenej dráhe, ale najrýchlejší bol sám, keď nám spod zadku ušiel. Napriek nie veľmi úspešnej sánkovačke naše výhľady na čarovnú zimnú krajinu boli nádherné. Dôkazom toho sú nielen pekné fotky, ale aj naše výtvarné práce.
  piataci
        fotogaléria...

   
  Šliansky Maťko, okresné kolo

  Koncom januára najlepší interpreti slovenských povestí v okrese Stropkov zahájili okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko.
  V I. kategórii naša druháčka Natálka Vageľová predniesla povesť veľmi pekne. Napriek tomu, že to bol jej debut trému prekonala a veľkou snahou o čo najlepší výkon porotu zaujala natoľko, že ju ocenila zaslúženým 3. miestom.
  O rok skúsenejšia štvrtáčkaBarborka Pavlíková svojim príjemným hláskom, šibalským úsmevom, kontaktom s publikom a krásnym prednesom vybojovala výborné 2. miesto v II. kategórii.
  Dievčatá, ďakujeme za výbornú reprezentáciu a želáme ešte veľa krásnych a užitočných zážitkov z recitovania!
  P.S. Pripravovať sa na súťaž v umeleckom prednese je veľmi náročné, ale po takomnto zadosťučinení ideme do toho opäť!
  (Ku krásnym zážitkom z prednesu a oceňovania pribudli zaslúžené zážitky z voňavého a chutného prekvapenia.)
  Mgr.R. Široká
        fotogaléria...

   
  Myslíme na vtáčiky

  Ani tento rok sme nezabudli na našich malých operencov. Keďže zem prikryla krásna biela perina, ktorá poschovávala všetky chrobáčiky, semienka a rastlinky, zhotovili sme pre nich jednoduché kŕmidlá. Stačila pomarančová kôra, drievka, špagát a semienka a hneď sme tu mali na návšteve množstvo vtáčích rodiniek. Veď, akí by sme to boli prírodovedňáci, keby sme nechali naše vtáčiky hladné? My sme im ponúkli v tuhých mrazoch semienka a oni nás obdarovali nádherným pohľadom z okna našich tried.
  A keďže nám počasie prialo, po dobre vykonanej práci sme sa posánkovali na neďalekom kopčeku. To vám bolo radosti!!!
  Prírodovedňáci
        fotogaléria...

   
  Fašiangová tvorivá dielňa

  Fašiangová tvorivá dielňa sa uskutočnila 15. januára 2019 v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.
  Pod vedením pani Heleny Petríkovej sme vyrábali vlastné sadrové odliatky svojej tváre, ktoré sme si farebne ozdobili sprejmi, flitrami, pierkami a inými ozdobami. Keďže práca so sadrou pre nás nebola novinkou, hravo sme zvládli aj odliatky plastovej misky. Tie sme si ozdobili sprejmi a servítkovou technikou. Ani sme netušili ako zaujímavo vieme využiť odpadový materiál vo svoj prospech. Krásne sklenené fľaše od džúsov sme vyčistili od nálepiek a tie sme patinovali. Potom sme ich dotvorili farbou a farebnými acrylovými sprejmi. Radosť z peknej vázy bude mať určite každá mama.
  Keďže cestu do Svidníka nemáme každý deň, radosť nám všetkým urobili nákupy a výhľady z autobusu na krásne zasneženú krajinu. Za pekne strávený deň patrí poďakovanie našej pani učiteľke PaedDr. Anne Komišákovej.
  piataci
        fotogaléria...

   
  Triedne rodičovské združenie

  ___ 16. január 2019 (streda)

  Čas: podľa pokynov v žiackej knižke.
  Miesto: v jednotlivých triedach.
  12.1.2019

   
  Šaliansky Maťko - školské kolo

  Vyhodnotenie školského kola umeleckého prednesu povestí.

  _________I.kategória
  ___1. miesto:___Natália Vageľová, II. ročník
  ___2. miesto:___Marianna Suváková, III. ročník

  ______II. kategória
  ___1. miesto:___Barbora Pavlíková, IV. ročník
  ___2. miesto:___Tereza Nogová, V. ročník
  ___3. miesto:___Jaroslava Baršayová, IV. ročník
  17. január 2019
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za december

  ___ - 15.1.2019 - 18.1.2019
  ___ - od 7:00 do 14:30 hod, vedúca ŠJ
  12.1.2019

   
  
  ___Všetko krásne v novom roku,

  ___dobrých ľudí hneď po boku.

  ___Veľa šťastia, veľa zdravia,

  ___nech sa všetky plány daria!
   
  Vianočné prázdniny

  23. december 2018 - 7. január 2019

  Vyučovanie začína 8. januára 2019 (utorok).
  21.12.2018
  _________Šťastné a veselé!   
   Sánkárska sezóna otvorená

  Dnes 18. decembra o 8.30 h sme zahájili sánkársku sezónu. Potvrdzujeme, že sane sú v najlepšom poriadku a sú správne pripravené na zimné radovánky.
  Sánkári druháci

  Ešte keby tak Perinbabka trošku hlasnejšie zahrala a Jakubko tam hore poriadne poskákal po perine.
        fotogaléria...

   
  Vo vianočnej pekárni

  napečieme za pár dní
  štrúdle, perníky aj medovníky,
  vo vianočnej pekárni - v našej školskej pekárni.

  Na Vianoce napečieme
  toľko, že to nepojeme, srdečne vás pohostíme,
  vo vianočnej pekárni!
  Pekári prvostupniari
        fotogaléria...

   
  Školská cukráreň

  12 až 15 - roční žiaci skúšajú doma mame zamiešať varešky, pomiešajú hrnce, či vykúzlia svoje cukrárske prvotiny. Aby hodiny výtvarnej výchovy a výchovy umením neboli nudné, pozbierali sme staré dobré recepty a upiekli jablkové štrúdle, jablkové koláče, jednoduché mafíny, či vianočné medovníčky. Pri kolektívnej práci je vždy dôležité urobiť si rozpočet na suroviny, rozdeliť si úlohy pri príprave a samozrejme dodržiavať bezpečnosť pri pečení. Okrem výborných cukrárskych výtvorov sa nám vždy podarilo príjemne prevoniať takmer celú školu.
  nádejní cukrári
        fotogaléria...

   
  Anjel Vianoc

  Anjelici z vločiek snehu robia bielu perinku, aby dobre zohrievala milú svätú rodinku. Najmä malé Jezuliatko uložené v jasličkách, aby mu len sladké sníčky spočinuli na očkách.
  piataci

        fotogaléria...

   
  Mikulášska zábava najmladších

  Azda najkrajším dňom v tomto školskom roku bol pre nás - najmenších žiakov našej školy 6. december.
  V tento deň sa naše pani učiteľky zmenili na nepoznanie...a vyučovanie pozostávalo zo samých výchov.
  Ako prvá sa o slovo prihlásila výtvarná výchova, na ktorej nám čertíkom pani učiteľky vyrobili rožky a čertovsky namaľovali tváre. To sa už o slovo prihlásila výchova hudobná. Zrazu sa s nami v triede „ocitli“ Miro Jaroš so svojou vločkou, Dominika Mirgová, Peter Cmorík a iní, s ktorými sme si spolu zaspievali známe vianočné piesne. Vtom medzi nás zavítal strýčko Mikuláš so svojimi pomocníkmi. A to už neostalo len pri speve. Spolu s nimi sme si v triede aj zatancovali. Odmenou nám boli samozrejme sladkosti.
  ...no a keď odišli, prišla asi najobľúbenejšia hodina všetkých žiakov - telesná výchova. Tak to ste mali vidieť!!! Disciplíny boli naozaj netradičné. Tak napr. čertovská naháňačka, zbieranie darčekov do mikulášskych vriec, beh v mikulášskych čižmách, hojdanie na lane, preteky s fúrikom, či bakuľový tanec. Bolo to úžasné!!! Toľko srandy v jeden deň sme ešte nezažili. Nuž a na záver tohto čertovsky vtipného dňa nechýbala samozrejme krátka rozprávočka.
  ....ej, keby takýchto telesno - výtvarno - hudobných dní mohlo byť v škole viac!!!
  Šťastní prváci a druháci
        fotogaléria...

   
  Stretnutie s Mikulášom

  Pod okienkom ktosi ťuká - nazerá. Biela brada až po pás, jaj veď je to Mikuláš! Naši deviataci sa každý rok podieľajú na vytvorení radostnej mikulášskej atmosféry. Tak tomu bolo aj tento rok. V priestoroch školy sme mohli stretnúť mikulášsky sprievod: anjela, čerta, soba a samozrejme Mikuláša. Prichádzali do tried na prvom i druhom stupni za sprievodu zvončekov. Prinášali radosť a odmeňovali žiakov sladkou dobrotou. Aj čert mal dosť roboty a natieral deti uhlím. Mikuláš s anjelmi však nezabudli ani na naše tety kuchárky a zavítali do priestorov školskej kuchyne. Aj pána školníka pozdravili. Rýchlo sa náhlili do škôlky, kde vyčarili úsmev na tvárach našich najmenších škôlkarov.
  Ďakujeme mikulášskemu sprievodu. Nech vládne v našich srdciach pokoj a láska. Podstatné nie sú drahé dary, len nech sa nám všetkým dobre darí.
  p. u. Gonosová a deviataci
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za november

  ___ - 10.12.2018 - 14.12.2018
  ___ - od 7:00 do 14:30 hod, vedúca ŠJ
  7.12.2018

   
  Mrázik maliar

  Po sychravých jesenných dňoch dala o sebe vedieť konečne i pani „Zima“. Veľmi sa tešíme a preto vyrážame na zdravotnú prechádzku. Slniečko nádherne svieti, , čerstvý vzduch príjemne vonia, potôčik mrzne a my obdivujeme krásy maliara Mrázika. Troška sa pošmýkame na prvej šmýkačke, ktorú nájdeme a cestou späť si odtrhneme do vázy pre šťastie imelo.
  Mrázikom vyštípaní sa s chuťou púšťame do tvorenia. Dnes to bude Mikuláš. A keďže sme prírodovedňáci, využívame odpadový materiál. Práca nám ide od ruky – obaľujeme, striháme, lepíme, ...na Mikuláša sa veeeeľmi tešíme.
  Tak ...do skorého videnia, milý deduško!!!
        fotogaléria...

   
  Rozprávkové vretienko, okresné kolo

  Už pri vstupe do CZŠ na nás čakali rozprávkoví škriatkovia, ktorí sa o nás starali počas celej súťaže. Červená Čiapočka a vlčko nás voviedli do kúzla rozprávky a vretienko rozprávok sa začalo roztáčať. Šestnásť najlepších recitátorov I. stupňa a trinásť najlepších recitátorov II. stupňa z celého stropkovského okresu podávalo krásne umelecké výkony. Vybrať tri najlepšie umelecké prednesy z toľkého množstva bola ťažká a veľmi zodpovedná úloha porotcov.
  Po dlhšom čakaní prišla radosť a odmena. Naša druháčka Viktorka Pánová vo veľkej konkurencii šikovných recitátorov porotu výrazne zaujala a získala skvelé 2. miesto. V nemalej miere ďakujeme chlapskéhu obsadeniu Samkovi Jancurovi (2.r.), Adriánovi Pančurovi (5. r.) a Tomášovi Valenčíkovi (5. r.), ktorí nás na okresnom kole tiež reprezentovali a tiež patrili vo svojich kategóriách k najmladším účastníkom.
  3.12.2019
        fotogaléria...
        odkaz na www...

   
  Nový spolužiak

  Viete, akého máme nového spolužiaka? Že nie? Tak vám ho predstavíme. Volá sa Adam, býva v kabinete biológie, je vysoký ako dospelák a celý v sivo-bielom outfite.
  Ešte stále ste na to neprišli?
  Nevadí, už vám to prezradíme...
        fotogaléria...
  Kamaráti druháci

   
  Čistička odpadových vôd Stropkov

  V rámci predmetov chémia, geografia a biológia sme sa v pondelok 26. novembra 2018 vybrali do čističky odpadových vôd. Do Stropkova sme sa odviezli spojovým autobusom a potom sme prešli pešo chodníkom do cieľa našej exkurzie. V priestoroch čističky nás privítala pani Ing. Štefaníková, ktorá nám čističku opísala a všetko podrobne vysvetlila. Naučili sme sa, že odpadová voda sa čistí najskôr mechanicky a potom biologicky a chemicky. Na všetky tri spôsoby čistenia vody sú stroje a prístroje, ktoré to zaznamenávajú. Počasie nám počas exkurzie neprialo, voda sa nám predstavila aj v inej podobe, vo forme dažďa. V čističke nám najviac prekážal zápach, ktorý je typický pre odpadovú vodu. Čistenie vody končí odtokom čistej vody dlhým potrubím do rieky Ondava. Do školy sme sa vrátili premočení a premrznutí, ale s pocitom, že lepšie je raz vidieť ako sto krát počuť. Na záver všetkých siedmakov a ôsmakov potešil darček od našej sprievodkyne vo forme skicárov a horúci čaj v teple našej školy.
  Kamila Bandiová a Sofia Zavacká, 7. ročník
        fotogaléria...

   
  Spoznaj Československú republiku

  Dňa 16.11.2018 sa v triede 8. ročníka uskutočnila súťaž pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a ukončenia Prvej svetovej vojny. Bola zábavným spestrením týždňa. Odhaľovali sme význam českých slov, predmetov používaných v domácnostiach, skladali mapu ČSR a slová československej hymny, pomenúvali osobnosti na fotografiách a zisťovali ich funkcie v československej vláde i veľa ďalších úloh. Zábavná bola disciplína, v ktorej sme k archaickým názvom vyučovacích predmetov ako vierouka, mravouka, počtoveda, silospyt, lučba a pod. dopĺňali ich súčasné pomenovania a potom ich prepisovali redisovým a plniacim perom. Čo bolo dosť náročné. Niektorí súťažiaci nevedeli naplniť atramentové pero a prsty mali špinavé od atramentu a tušu. Chlapcov najviac zaujali úlohy zamerané na bojové stroje a plyny použité počas vojny.
  Ďakujeme pani učiteľke Gonosovej a Šalatovej za prípravu zaujímavej súťaže.
  Žiačky 9. ročníka
        fotogaléria...

   
  Testovanie 9

  3. apríl 2019 (streda)

  Základné informácie o testovaní deviatakov v tomto školskom roku sú zverejnené na stránke www.nucem.sk:
        odkaz na www...
  Náhradný termíntestovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utrok, streda) v Prešove.
  28.11.2018

   
  Rozprávkové vretienko

  Kto by už nemal rád rozprávky. Ale vedieť rozprávku predniesť tak, aby sme zaujali poslucháčov je ozajstná drina. Dnes takýto výkon podali piati odvážlivci z 1.stupňa a naozaj bolo čo počúvať. Nepotrebný trolejbus zachránili v múzeu, odvážny balónik vyletel vysoko, psíček skvelo nakúpil, kozička Zuzička už nečmára do kníh a pyšné žubrienky "dostali po nose".
  Záver rozprávkových zážitkov patril oceňovaniu a krásnym odmenám, za ktoré ďakujeme darkyni - dobrosrdečnej a štedrej Adelke.
  ___
  ___ Vyhodnotenie I. kategórie (2 - 4. ročník)
  ___1. miesto___Viktória Pánová II. roč.
  ___2. miesto___Samuel Jancura II. roč.
  ___3. miesto___Jaroslava Baršayová IV. roč., Hugo Angelovič II. roč.
  ___Cena poroty___Barbora Pavlíková IV. roč.

  Viktorke a Samkovi držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 30. novembra v CZŠ v Stropkove.
  23.11.2018
        fotogaléria...

   
  Včely očami detí

  30. novembra a 1. decembra sa v Stropkove uskutoční výstava včelárov spojená s predajom medu, pečením medovníkov a výstavou výtvarných prác, do ktorej sme sa zapojili aj my. Veríme že naše spoločné výtvarné dielko poteší všetkých návštevníkov.
  Výtvarníci z druhého ročníka
  23.11.2018
        fotogaléria...

   
  Prírodovedňáci

  ...a opäť jedno vydarené popoludnie ...
  Ako ináč, ak nie v prírode. Dnes nás nohy zaviedli len kúsok od Havaja. Stručne sme si zopakovali pravidlá cestnej premávky, pobehali po lúke, nazbierali suché konáre , dosýta sa nadýchali čerstvého vzduchu. Keďže máme oči vždy otvorené , nedalo nám a pozbierali sme aspoň zopár odpadkov , ktoré ležali na okraji vozovky. Veď prečo nespojiť príjemné s užitočným?
  Po príchode do školy nám pani učiteľka uvarila voňavý čaj (zo šípok, ktoré sme si minule sami natrhali) a kým vychladol , nazbierané konáre sme natreli bielou temperou a naaranžovali do vázy.
  Prírodovedňáci - upratovači
  21.11.2018
        fotogaléria...

   
  Kúzelníčka jeseň

  Teplé lúče novembrového slniečka opäť nenechali deti prírodovedného krúžku nečinne sedieť. Vôňa hríbov a jesenného lístia nás vylákala do neďalekého lesa. Aj keď sa nám všetky hríby schovali, vôbec to neubralo na našej dobrej nálade. Veď príroda ponúka aj iné dobroty. Lúka nám dala voňavú mätu, kríčky ponúkli červené šípky, stromy čerstvý vzduch, turistika nové zážitky a úžasnú energiu do ďalších dní.

  ...teraz už len všetko starostlivo vysušiť na voňavý čajík....a zima môže prísť.
  Prírodovedňáci z 1. a 2. ročníka
        fotogaléria...

   
  Deň jablka

  ...vraví sa: „Každý deň jablko - od lekára ďaleko!“

  Dňa 21. októbra si pripomíname svetový deň jabĺk. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Ani my, žiaci prírodovedného krúžku, sme na toto voňavé ovocie nezabudli. Najprv sme si o tomto blahodárnom ovocí porozprávali, potom sme spoločnými silami namaľovali nádhernú jabloň a nakoniec – samozrejme - nechýbala ochutnávka rôznych odrôd jabĺk.
  Prírodovedňáci - ochutnávači
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za september a október

  ___ - 12.11.2018 - 13.11.2018
  ___ - od 7:00 do 15:00 hod, vedúca ŠJ

   
  Riaditeľské voľno

  29.10. 2018 (pondelok)- riaditeľské voľno pre žiakov MŠ a ZŠ, t.j. nevyučuje sa.

  Štátny sviatok

  30.10. 2018 (utorok) - štátny sviatok, nevyučuje sa.

  Jesenné prázdniny

  31.10. - 2.11.2018 - jesenné prázdniny.
  Vyučovanie po prázdninách začína v pondelok 5. 11. 2018.
  24.10.2018

   
  Dobrodružné kino

  Dobrodružstvo začína. Cestá je veľmi kľukatá, kopcovitá, naše brušká majú čo robiť, aby ju zvládali. A je to tu! Náročnosť cestovania má svoje dôsledky. Do kina prichádzame o 15 minút neskôr. Avšak vďaka veľkej ochote a trpezlivosti všetkých prítomných nie sme o nič ukrátení. Ďakujeme pani kinárky a pani učiteľky z ďalších škôl!
  Krásne a veselé filmové dobrodružstvo o priateľstve, odvahe a radosti z objavovania bolo skvelé. Mladý šikovný Yeti našiel niečo o čom si myslel, že neexistuje, človeka – piadinôžku. A viac už neprezradíme, pretože by ste prišli o veľmi pekný filmový zážitok. Neváhajte, pozrite si to. My pokračujeme v dobrodružstvách.
  Čaká nás ešte Dráčik, usilovné nakupovanie v ňom a samozrejme kľukatá a kopcovitá cesta domov.
  Prvostupniari
        fotogaléria...

   
  Tekvicové lampáše z I.stupňa


  Jesenný festival dýň - tekvicových lampášov - sa uskutoční vo štvrtok 25. októbra od 14:00 do 17:00 h v triede na dolnej chodbe.

  Tvoriť budeme z dýň, tekvíc a rôznych iných prírodnín, ktoré si donesiete. Nezabudnite na kahanček a malý olovrant.

  Dovytvárania!
  22.10.2018

   
  Krajina a jej premeny

  Školský výtvarný plenér sa po dohode s pani starostkou Annou Bandiovou uskutočnil v piatok 12.10.2018 v malebnej dedine Malá Poľana, ktorú práve ona spravuje.
  Dievčatá a chlapci zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa do 1. ročníka školského výtvarného plenéra prihlásili s veľkým nadšením v počte 21. Spojovým autobusom po 3. vyučovacej hodine sme sa presunuli do Malej Poľany, kde na nás čakala Kamilka, mamkina pomocníčka a naša šikovná výtvarníčka. Zaviedla nás do kultúrneho domu / bývala škola /, kde na nás čakala usmievavá pani starostka. V starej piecke praskalo drevo a bolo cítiť príjemnú atmosféru. Rozdali sme si A3 výkresy, ktoré sme nalepili na kartóny a tie nám slúžili ako podložka. Každý si doma nachystal niečo po zub, dobrú hudbu a samozrejme potrebné výtvarné pomôcky. Rozdelili sme sa do dvojíc alebo trojíc a rozpŕchli do čarovnej jesennej prírody, keďže témou plenéra bola práve Krajina a jej premeny. Po 3 hodinách aktívneho tvorenia v prírode sme sa všetci opäť stretli v priestoroch kultúrneho domu, kde sme si pochutili na teplom čaji, sladkom keksíku a chutných makových závinoch. Všetci sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie poroty / učiteľka, vychovávateľka a starostka s umeleckým vzdelaním /. Vecné ceny boli určené len pre troch výhercoch. Dve výtvarníčky potešila menšia pozornosť ako cena poroty. Všetky práce však boli nádherné a originálne. Bolo vidieť, že sa nikto neflákal, ale poctivo na svojom výtvarnom diele pracoval.
  Čas nám plynul veľmi rýchlo, ale napriek tomu sme sa všetci tešili domov, keďže nás čakal teplý a oddychový víkend.
  PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj
        fotogaléria...

   
  Matej Tóth v Havaji

  3.10.2018 k nám do školskej telocvične zavítal najúspešnejší slovenský atlét Matej Tóth. Privítali sme ho tradičným spôsobom a to chlebom a soľou a peknou rytmickou piesňou, ktorú poznala celá škola. Všetci sme boli veľmi radi, že môžeme naživo vidieť tak významného človeka. Priniesol nám aj darček, bola to stopa jeho topánky. Rozprával nám o jeho súkromnom ale aj športovom živote. Neskôr sme sa ho pýtali rôzne zaujímavé otázky, napr. Kedy chodí spať? Ako často trénuje? Ako sa stravuje ? Ako vyzerá jeho tréning ? Po skončení rozhovoru sme sa spolu s Matejom odfotografovali. Žiaci sa tešili aj z kariet s jeho podpisom. Veľkú radosť mali hlavne deti z prvého stupňa, ktoré sa dozvedeli, že budú mať možnosť počas školského roka trénovať s novými pomôckami a pravidelne športovať pod dohľadom vyškoleného trénera. Bol to super zážitok a dúfame, že aj pre Mateja to bolo zaujímavé a páčilo sa mu u nás. Prajeme si, aby sme aj na ďalší rok vyhrali súťaž a mohli tak znovu privítať Mateja u nás v škole. Ďakujeme však aj rodičom, starým rodičom, blízkym i kamarátom, lebo bez ich každodenného hlasovania by sme túto súťaž nevyhrali. Nebolo by ani tak pekne stráveného času a zážitkov, ktoré nám zostanú na celý život.
  Júlia Vageľová, 7. ročník
  8.10.2017
        fotogaléria...

   
  Plenárne rodičovské združenie

  ___ 11. október 2018 o 15:00 hod. v školskej jedálni

  Po skončení plenárneho RZ nasledujú triedne RZ v triedach jednotlivých ročníkov.
  4.10.2017

   
  Matej Tóth u nás v škole

  3. októbra o 9.00 h medzi nami privítame najúspešnejšieho slovenského atléta (chodca) - OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA (Rio 2016) - MAJSTRA SVETA (Peking 2015) - aktuálne čerstvého VICEMAJTRA EURÓPY (Berlín 2018) - MATEJA TÓTHA.
  Jeho návšteva súvisí s odovzdaním grantu na Športovú akadémiu Mateja Tótha. Vďaka každodennému hlasovaniu rodičov, priateľov, žiakov i učiteľov naša škola získala 1. miesto v súťaži O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA, t.j. získali sme športové tréningy pre žiakov I. stupňa na celý školský rok zadarmo.
  19.9.2018 ___Viac o Akadémii Mateja Tótha:
        odkaz na www...
  ___Viac o Matejovi Tóthovi:
        odkaz na www...
        odkaz na www...
        odkaz na www...
        odkaz na www...
  Fotodokumentácia so stretnutia s Matejom Tóthom:
        fotogaléria...

   
  Vlastivedno-prírodovedná exkurzia

  V stredu 26.09.2018 sa žiaci z 5. – 9. ročníka spoločne so svojimi vyučujúcimi vybrali do Starej Ľubovne. Našim cieľom bolo dobyť Ľubovniansky hrad a prezrieť si skanzen ľudovej kultúry pod hradom. ___Poučení ako sa máme primerane počasiu obliecť a zbaliť sa na cestu sme ráno o 7:30 mohli objednaným autobusom vyraziť. Cesta trvala asi 2 a pol hodiny, ale čaro jesene stálo za výhľady z autobusu. Vystúpili sme na plánovanom mieste a za doprovodu hradnej hudby sme kráčali na hrad. Na nádvorí si niektorí žiaci zahrali veľký šach. O pár minút neskôr nás privítala sprievodkyňa. A naša exkurzia sa mohla začať. Prešli sme skoro celým hradom. Mohli sme vidieť ako ľudia kedysi na hrade žili a tiež veľa historických exponátov. Nakoniec sa s nami sprievodkyňa rozlúčila a my sme vo dvoch skupinách mohli vystúpiť aj na vyhliadkovú vežu, odkiaľ sme mali super výhľady na široké okolie, zasnežené Tatry aj Tri koruny v Pieninách. Po prehliadke hradu sme sa presunuli do skanzenu, ktorý bol veľmi pekný. Je zaujímavé vidieť ako naši predkovia žili. Keď bol niekto z nás smädný alebo aj hladný mohol sa občerstviť v Reštaurácii u grófky Izabely, ktorá bola hneď vedľa skanzenu. ___Cesta domov bola veľmi príjemná, spievali sme si, rozprávali sme si zážitky a objavili sme aj zrúcaniny hradov Plaveč a Zborov. Napriek prijemnému dňu sme sa všetci tešili domov. Ďakujeme našim učiteľom, že boli ochotní s nami stráviť tak čarovný jesenný deň.
  Alexandra Kretová, Tomáš Kocan, Amália Goroľová, 9. ročník
        fotogaléria...

   
  BIO a VYV 5

  Teplú septembrovú stredu sme využili vo svoj prospech a tak sme sa po 3. vyučovacej hodine vybrali spojovým autobusom aj s p. uč. Komišákovou do Stropkova. Najskôr sme si prezreli obnovený Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda. Tu sme sa dozvedeli, čo sú maľby, fresky, mozaika a ikony. Výzdobu sme si porovnali hneď s rímskokatolíckym kostolom vedľa ZOO, pre ktorý sú typické sochy. Najväčšia zábava bola v ZOO parku, kde sme si prezreli zvieratá. Tie sme mohli aj kŕmiť. Dali sme si pohár horúcej čokolády a zahrali sme sa na hojdačkách a preliezkach. Naše kroky potom smerovali do kaštieľa a kultúrneho strediska. V rámci hodín výtvarnej výchovy sme navštívili poplénerovú výstavu. Historické a kultúrne pamiatky sme si reálne pozreli v meste a potom na výstave z leta pod názvom Karpatské výtvarné plenéry. Páčila sa nám aj výstava výtvarných prác insitného maliara Miroslava Potomu. Každý z nás si vybral svoju naj prácu. Obdivovali sme prírodu, pestrosť farieb a známe miesta. Samozrejme naše putovanie sa nezaobišlo bez dobrej zmrzliny, chutného koláča a nákupov pre štvornohých miláčikov.
  piataci
        fotogaléria...

   
  Žltka a Hnedko

  "Ahojte, predstavujeme vám jesennú princeznu Žltku a jej bračeka Hnedka. Viete podľa čoho sme im dali meno?"
  Druháci
        fotogaléria...

   
  Výtvarný plenér

  Maľovanie krajiny priamo v prírode bolo náročnejšie, avšak aj veľmi zaujímavé.
  Druháci
        fotogaléria...

   
  Biela pastelka

  Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje už 17. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom.
  Dňa 21. septembra 2018 /piatok/ budú dobrovoľníčky (žiačky 9. ročníka) oslovovať žiakov školy i obyvateľov obce a ponúkať im plastové spinky vo forme bielej pastelky za dobrovoľný príspevok.
  Všetkým darcom ďakujeme.
        fotogaléria...

   
  Testovanie 5

  V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Na stránke www.nucem.sk je zverejnený dokument Základné informácie k Testovaniu 5-2018, ktorý spolu ďalšími organizačnými pokynmi a špecifikáciami testov nájdete na spomínanej stránke v časti Dokumenty > Testovanie 5-2018.

  ___Stránka Núcemu tu:
        odkaz na www...
  ___Dokumet tu:
        odkaz na www...
  13.9.2018

   
  

  V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v telocvični školy.
  30.8.2018
        fotogaléria...

   
  O2 športová akadémia Mateja Tótha

  Milí žiaci, rodičia, priatelia, podporte prosím dobrú vec - hlasujte , aby sme pre žiakov 1. - 4. ročníka získali športové tréningy na celý rok zadarmo. Hlasovať môžete tu:
        odkaz na www....
  Alebo na www.dobravec.o2., kde v časti pre základné školy kliknete na červený rámček s nápisom Hlasovať..., vyhľadáte si našu školu (ZŠ s MŠ Havaj), vložite svoje t. č., na ktoré vám príde potrebný kód na hlasovanie. Ten vpíšete do príslušného okienka, odošlete, a je to!
  HLASUJTE, prosím, KAŽDÝ deň do 30.6.2018.
  ĎAKUJEME
  MÁME TO!!!

  VĎAKA Vašim hlasom sme získali 1. miesto! Športová akadémia Mateja Tótha v školskom roku 2018/2019 je naša! Boli ste skvelíííí!
  25.8.2018