O škole Súčasnosť
 
    Základná škola s materskou školou Havaj je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou s 9 triedami ZŠ, jednou triedou MŠ, dvomi oddeleniami ŠKD a školskou jedálňou.

Charakteristika žiakov
    Obvod našej ZŠsMŠ tvoria žiaci z ôsmich spádových obcí. Mimo sídla školy sú to tieto obce: Staškovce, Oľka, Varechovce, Repejov, Malá Poľana, Miková, Vladiča, Makovce.
    V posledných rokoch sa venujeme aj vzdelávaniu žiakov so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami a iným zdravotným postihom.

Materiálne a technické podmienky
    Vyučovanie prebieha v dvoch budovách
  • materská škola – staršia kamenná budova
  • základná škola – postavená v roku 1958, po rekonštrukcii okien, fasády a strechy v roku 2009 -2010, súčasťou budovy ZŠ je telocvičňa
  • k areálu školy patrí asfaltové viacúčelové ihrisko a väčšie trávnaté plochy slúžiace ako ihriská
  • škola využíva multifunkčné ihrisko Obecného úradu Havaj, ktoré sa nachádza v areáli
Odborné učebne
  • viacúčelová odborná učebňa prírodovedných predmetov
  • školské dielne
  • učebňa výpočtovej techniky
  • cvičná kuchynka
Počítače umiestnené v učebni výpočtovej techniky sú pripojené k internetu.