Rozvrhy hodín Rozvrh hodín II. ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Široká

rozvrh 2.ročník

Vyučovacie predmety:
SJL - Slovenský jazyk a literatúra
MAT - Matematika
PVO - Prvouka
VLA - Vlastiveda
ETV - Etická výchova
NBV - Náboženská výchova
HUV - Hudobná výchova
VYV - Výtvarná výchova
TSV - Telesná a športová výchova