Rozvrhy hodín Rozvrh hodín II. ročník

Triedny učitež: Mgr. Iveta Skysžáková

rozvrh 2.ročník

Vyučovacie predmety:
SJL - Slovenský jazyk a literatúra
MAT - Matematika
IFV - Informatická výchova
PVO - Prvouka
VLA - Vlastiveda
ETV - Etická výchova
NBV - Náboženská výchova, g - gréckokatolícka, p- pravoslávna
HUV - Hudobná výchova
VYV - Výtvarná výchova
TSV - Telesná a športová výchova