Rozvrhy hodín Rozvrh hodín IX. ročník

Triedny učitež: Mgr. Maroš Maruščák

rozvrh 9.ročník

Vyučovacie predmety:
SJL - Slovenský jazyk a literatúra
NEJ - Nemecký jazyk
MAT - Matematika
PCP - Práca s počítačom
FYZ - Fyzika
ZEM - Zemepis
CHE - Chémia
PRI - Prírodopis
DEJ - Dejepis
OBN - Občianska náuka
ETV - Etická výchova
NBV - Náboženská výchova
TEH - Technická výchova
VYV - Výtvarná výchova
HUV - Hudobná výchova
TEV - Telesná a športová výchova
THF - Triednicka hodina