Rozvrhy hodín Rozvrh hodín V. ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Radovan Blicha

rozvrh 5.ročník

Vyučovacie predmety:
SJL - Slovenský jazyk a literatúra
ANJ - Anglický jazyk
MAT - Matematika
INF - Informatika
FYZ - Fyzika
CHE - Chémia
BIO - Biológia
DEJ - Dejepis
GEG - Geografia
OBN - Občianska náuka
ETV - Etická výchova
NBV - Náboženská výchova
SEE - Svet práce
THD - Technika
HUV - Hudobná výchova
VYV - Výtvarná výchova
TSV - Telesná a športová výchova
TEH - Technická výchova