Rozvrhy hodín Rozvrh hodín IV. ročník

Triedny učitež: Mgr. Radovan Blicha

rozvrh 4.ročník

Vyučovacie predmety:
SJL - Slovenský jazyk a literatúra
ANJ - Anglický jazyk
MAT - Matematika
IFV - Informatická výchova
PDA - Prírodoveda
VLA - Vlastiveda
ETV - Etická výchova
NBV - Náboženská výchova
PVC - Pracovné vyučovanie
HUV - Hudobná výchova
VYV - Výtvarná výchova
TEV - Telesná výchova